donderdag 29 september 2011

'Het probleem is dat ik het niet kan op dit moment'

Grove beschuldigingen donderdag aan het adres van het openbaar ministerie en het TGB (Team Getuigen Bescherming) door Peter La Serpe. Enkele uren na aanvang van de inhoudelijke behandeling van de zaken waarvan Dino Soerel wordt verdacht weigerde de kroongetuige plotseling bepaalde vragen te beantwoorden. Hij wilde graag eerst een pleitnota voordragen. Daartoe had zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik al bij aanvang van de zitting een verzoek gedaan. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars besloot echter eerst verder te gaan met de behandeling van de zaak Soerel. De rechtbank wilde graag volgens het schema werken dat er nu ligt om het proces niet verder te vertragen. Later op de dag zou er wel gelegenheid voor worden geboden, aldus Lauwaars.


Al vrij vlot nadat de rechters een begin hadden gemaakt met een vragenronde aan Peter La Serpe over zijn wetenschap van bepaalde zaken begon het gedonder wat we reeds vier keer eerder meemaakten tijdens het liquidatieproces opnieuw. Bepaalde vragen kon hij wel beantwoorden, andere vragen weer niet, of slechts gedeeltelijk. Een ongemakkelijke situatie, zeker tijdens een getuigenverhoor ter zitting. Dit veroorzaakte behoorlijk wat irritatie bij de verdediging van Soerel, maar allereerst ook bij de rechters zelf. Mr. Lauwaars merkte op dat La Serpe geen verplichtingen heeft tegenover de rechtbank, maar wel tegenover het OM. Hij was wel benieuwd wat het OM hier nu op te zeggen had. Het OM had zich tot nu toe op de vlakte gehouden en niet ingegrepen, naar eigen zeggen om het plan van behandeling niet te doorkruizen. Officier van justitie Mr. Betty Wind antwoorde dat het OM vooralsnog geen argument gevonden had waardoor La Serpe zijn verplichtingen zou kunnen nalaten.

Mr Betty Wind: We weten nu niet eens waarom La Serpe niet wil praten. Het zal wel een TGB-ding zijn. De arbiter en een civiele procedure is dan de normale gang. Er liggen afspraken met La Serpe. We beschouwen dit als het schenden van die afspraken. Hij weet wat dit voor gevolgen kan hebben.
Mr. Leon van Kleef, die samen met Mr. Nico Meijering de verdediging vormt voor Dino Soerel merkte op: Mijnheer heeft toch de regie weer in handen. Ik vind het zeer onhandig.
Mr. Lauwaars: Ja, absoluut.
Mr. Wind probeerde: Mag ik wat zeggen nog? Er veranderd helemaal niets aan de situatie als hij gewoon praat. De verklaringen blijven namelijk gewoon geldig.
Mr. Lauwaars: Jawel, maar de kroongetuige wil nu niet antwoorden en dat geeft toch wel een probleem.
Peter La Serpe raadselachtig: Het probleem is niet dat ik niet 'wil', het probleem is dat ik het niet 'kan' op dit moment.

De rechtbank besloot vervolgens tot een kort beraad, waarna de voorzitter aangaf dat deze situatie de rechtbank niet geheel werkbaar lijkt en besloten had Mr. Van Schaik, de raadsman van de kroongetuige, toch maar de gelegenheid te geven zijn pleitnota eerst voor te dragen.

(samengevat)
Mr. Jan Peter van Schaik vertelde dat we ongeveer weer terug zijn bij de situatie waarbij we vorige keer dat La Serpe problemen had met het OM en TGB gebleven waren. Inmiddels is de situatie wel veranderd. La Serpe voelt zich gedwongen zijn verdediging neer te leggen omdat deze hem onmogelijk gemaakt zou worden en kan het nooit goed doen. Er is namelijk correspondentie geweest tussen La Serpe en mevrouw Verwiel van het TGB. Daaruit blijkt dat wanneer hij niet verklaart de deal opgezegd kan worden, en wanneer hij wel verklaart de beschermingsovereenkomst opgezegd kan worden. Op deze wijze zou zeer relevante informatie aan de rechtbank onthouden kunnen worden. Daarom voelt La Serpe zich genoodzaakt zijn verdediging neer te leggen. Voor zijn verdediging is het voor hem van belang dat hij die dingen kan bespreken die te maken hebben met zijn bescherming en over het tot stand komen van de kroongetuigendeal en de afspraken die hij heeft met het TGB. La Serpe zou over 20 opnames beschikken waarvan hij er 5 had opgestuurd naar Verwiel. Hoe en wanneer hij deze opnames heeft gemaakt werd niet duidelijk. Kennelijk heeft hij deze kunnen maken tijdens de besprekingen met het TGB. Verwiel heeft hem verboden over de inhoud te praten, aldus La Serpe.

Mr. Lauwaars: Heeft het TGB u verboden dingen te zeggen?
La Serpe: Ik denk zelfs als de rechtbank weet wat ik te vertellen heb, de rechtbank niet anders kan dan niet-ontvankelijkheid te vragen voor de zaken van alle verdachten.

Er moet dus een oplossing komen volgens Mr Van Schaik, anders zou zijn cliënt gewoon te vleugellam zijn om zich te kunnen verdedigen.

Mr. Lauwaars: Heeft u cliënt nu informatie, een begin van informatie dat het OM nu iets gedaan heeft waardoor de niet-ontvankelijkheid in het geding kan komen?
Mr. Van Schaik: Ik ben er niet bijgeweest, maar ik heb informatie dat hij die heeft.
Mr. Lauwaars: Betreft het nu alleen de zaak van de heer Soerel, of ook de zaken van de andere verdachten?
La Serpe antwoordde zelf: Ik durf zelfs te zeggen dat het zaaksoverschreidend is.
Mr. Lauwaars: Gaat het nu over de inhoud van de verklaringen?
La Serpe: Het gaat over de wijze waarop de deal tot stand is gekomen. De rechtbank heeft me vanmorgen laten zeggen dat ik verplicht ben de waarheid te zeggen, maar ik kan dat echter niet op deze manier.
Mr. Van Schaik vulde aan: De verdediging heeft vanmorgen gezegd dit op tafel te willen leggen omdat we pas sinds gisteravond de brief van Verwiel in ons bezit hebben. Cliënt heeft serieus de indruk dat hij zijn verdediging moet opgeven.

Er bleef nog wat onduidelijkheid hangen bij de rechtbank.
La Serpe merkte op: De situatie is erg ingewikkeld begrijp ik. Ik wil dat het OM mij de vrijheid geeft dingen te zeggen. Ik kan aannemelijk maken dat mij dat verboden wordt. Ik heb 27 september mijn raadsman gevraagd een fax te sturen om aan te geven wat ik wil verklaren. Ik kan niet zeggen wat daarin staat.
Lauwaars: Waarom kunt u dat niet zeggen dan?
La Serpe emotioneel: Omdat ik van alle kanten gedwongen wordt mijn mond te houden!!

Mr. Betty Wind: Is de situatie nou zo complex? De heer La Serpe maakt het nu complex. Het enige waar de heer La Serpe over moet zwijgen is waar het zijn veiligheid betreft. De heer La Serpe wordt geen strobreed in de weg gelegd te praten over andere zaken. Het klopt dat ik de fax van de heer Van Schaik heb ontvangen. Een ander aspect is aan de orde. In de toegezonden tekst staan aspecten die wel degelijk de strafzaak raken.

Mr. Lauwaars: Het lijkt erop dat u de rechtbank wilt gebruiken mevrouw Verwiel te bewegen de geheimhouding op te heffen?

La Serpe: Als het OM mij beweegt  door middel van oneigenlijke toezeggingen te bewegen tot verklaringen en men komt die niet na..... De zaaksofficier is direct betrokken bij het TGB-traject. Er is mij gisteravond nog verboden daar over te praten. Wat heeft Marjolein Verwiel gedaan? Ze heeft niet naar mij geantwoord, maar naar het zaaks-OM, terwijl het mijn verdediging betreft.

Mr. Lauwaars klonk verbaasd: U bestraffen als u praat?
La Serpe reageerde boos: U weet echt niet wat voor doortrapte honden het zijn van het TGB! De directe beveiliging van een familielid is zelfs al geheel opgezegd. Er is geen enkele persoonlijke beveiliging meer voor die jongen. (Er klonk een harde KLIK! Het geluid viel weg. De microfoon werd uitgezet door Mr. Jan Peter van Schaik om erger te voorkomen.)

Mr. Betty Wind zei daarop: Oh, dat is de heer Van Schaik. Persoonlijk zou ik ook willen ingrijpen. Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet. We hebben wel behoefte aan overleg.

Na een korte pauze ging Mr. Betty Wind verder. (samengevat)
Mr. Wind: We hebben het gevoel dat La Serpe de rechtbank gebruikt om bij het TGB gedaan te krijgen wat hem zo niet lukt. We weten dat het TGB geheimhouding vereist. Hij zet dat nu gewoon op het spel. Maar waarom zegt hij de overeenkomst niet gewoon op? Maar dat doet ie niet. Hij laat alleen wat balonnetjes op zonder inhoud. Maakt hij het nou zo complex, of is het nou zo complex?

De TGB-officier schrijft dat de overeenkomst met La Serpe bestaat uit verplichtingen die de heer La Serpe moet nakomen. De TGB-officier zegt dat La Serpe voornemens is dingen te verklaren. Ze zegt dat hij dat gewoon kan doen. Hij kan alles zeggen wat hij wil, behalve als het zijn beveiliging raakt. Zijn dit mijn kaders? Nee, het zijn die van de zaaks-officier. La Serpe stelt dat alles met elkaar verbonden is. Hij onderbouwt dit zelf niet. Hoe dan? Dat kan hij niet zeggen. Hij zegt dat hij dingen kan bewijzen. Hij onderbouwt dit echter niet verder. In de schriftelijke verklaring zie ik geen punten die de niet-ontvankelijkheid zouden kunnen inhouden.

Hoe zit het nu met die balonnetjes? La Serpe vraagt de rechtbank de geheimhouding op te heffen. Wij vinden dat dat moet worden afgewezen. Subsidiair ex artikel 187d. Als daar aan voldaan is, is het mogelijk dat La Serpe een verklaring aflegt bij de rechter-commissaris en dat deze het eerst leest en kan bepalen of het de beveiligingskaders raakt. We stellen voor gewoon verder te gaan en willen La Serpe erop wijzen dat niet antwoorden gevolgen kan hebben voor de deal.

De rechtbank trok zich terug voor beraad en besloot dat verzoeken moeten worden afgewezen omdat deze te weinig onderbouwd zijn. Er is tevens te weinig onderbouwing dat dit zaaks-OM onrechtmatig heeft gehandeld. Wel kan La Serpe op 10 oktober met een nadere onderbouwing komen. Hij kan met 'aspecten' komen die het OM heeft gedaan, aldus Mr. Lauwaars. Intussen kan La Serpe kan zich nog altijd beroepen op zijn verschoningsrecht

Vrijdag gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel gewoon verder.

(Morgen probeer ik ook nog mee te pakken wat vandaag reeds voor het zoveelste La Serpe-incident is besproken) 

Dino Soerel: 'Ik ben niet de baas van de onderwereld'

Bondtehond

dinsdag 20 september 2011

'Voorzitter, wat een lef!'

Zoals vrijdag aangekondigd kreeg de verdediging van Dino Soerel maandag meteen bij aanvang van de zitting de gelegenheid in een betoog van zo'n twee uur verzoeken tot nader onderzoek te doen. Mr. Nico Meijering was vandaag als enige raadsman aanwezig aan zijde van cliënt Dino Soerel. Alleen medeverdachte Jesse Remmers was aanwezig als toehoorder, omdat zoveel zaken ook zijn zaken raken, aldus Mr. Betty Wind. Nadat de voorzitter Mr. Lauwaars iedereen welkom heette, kon Mr. Meijering meteen beginnen.


De raadsman riep allereerst bij de rechters in herinnering dat de verdediging reeds op 9 juni de noodklok luidde en de rechtbank gemotiveerd had laten weten dat vanwege diverse ontwikkelingen het spreekwoordelijke water de verdediging aan de lippen staat. Het grote probleem voor de verdediging kon gevonden worden in de kennelijke, onder meer bij het OM en recherche, spelende krachtige mechanismen die het Passage-proces slechts één richting in wil leiden: n.l. de richting van de veroordeling. Mechanismen die een normale verdediging kennelijk praktisch onmogelijk moeten maken. In juni liet de verdediging maar liefst een zestal recente voorbeelden voorbij komen waarin mechanismen zonder uitzondering hun schadelijke uitwerking hadden op een eerlijk proces, aldus Mr. Meijering.

Volgens de raadsman waren het voorbeelden die linksom of rechtsom toevallig boven waren komen drijven. Toevallig, aangezien de krachten ook zodanig zijn dat de misstanden zoveel mogelijk verborgen dienen te blijven. Dat geeft bij de verdediging steeds weer een onverteerbare onzekerheid dat deze mechanismen al lang en breed hun werk elders in dit proces hebben gedaan en nog steeds doen, maar dat de verdediging daar geen enkele grip op kan krijgen: wat is er immers nog meer verborgen?

Mr. Meijering: We staan aan de vooravond van sluiting van de onderzoeksfase. Anders gezegd: uw rechtbank heeft aangegeven dat we langzamerhand dit gigaproces moeten gaan afronden en dat dadelijk alleen nog met het noodzakelijkheidscriterium de verzoeken zullen worden beoordeeld. Inhoudelijke verzoeken hebben wij nauwelijks meer. Het onderzoek zal zich ons inziens in hoofdzaak weer dienen te richten op gesignaleerde krachten:

-Krachten die er voor gezorgd hebben dat het Baja-BED-thema zo lang mogelijk onder de pet kon blijven.
-Krachten die kennelijk voort blijven gaan om getuigen met oneigenlijke middelen te bewegen om verklaringen af te leggen. Verklaringen waar aldus per definitie vraagtekens bij moeten worden geplaatst.
en
-Krachten die er voor zorgen dat hoe dan ook La Serpe niet vervolgd mag worden voor de geweldadige dood van Bethlehem.

Meijering: De verzoeken die wij thans doen zijn uiteraard gebaseerd op de stand der dingen ten tijde van het opstellen van deze pleitnota. Zo is nog ongewis wat er aan ontwikkelingen zal voortkomen uit "onthullingen" van La Serpe van vorige week dinsdag 6 september jl. waarin hij zich in weinig gunstige zin uitliet over de Hollowpointgetuige (NN1) en de F-getuigen. Ondertussen heeft uw rechtbank vorige week donderdag een aantal getuigen toegewezen op verzoek van het OM, welk verzoek weer was ingegeven door genoemde "onthullingen".

Een gaaf voorbeeld van de wijze waarop La Serpe in essentie zo veel mogelijk de regie houdt en in ieder geval het doen en laten van het OM regisseert. (.....) Lees hier verder

Diverse verzoeken
-Toevoegen ontbrekende verklaring Ad van Hout (Broer Cor van Hout) waar kennelijk sprake van is.
-De verdediging verzoekt de rechtbank het OM op te dragen alsnog antwoord te geven op de vraag of er nog andere (BOB) onderzoeken zijn uitgevoerd of nog steeds lopen. Volgens de verdediging had dit allang moeten gebeuren en de tijd begint te dringen.

II BED-Baja
Zeer uitgebreid wordt door Mr. Meijering ingegaan op het Baja-BED thema.
De verdediging van Soerel, Akgün en Burger wenst te horen op zitting: getuige T055, getuige dhr. Gietema (onderzoeksleider Passage)en de verbalisant T051 of T054. Tevens wordt gevraagd om toevoeging van stukken die T055 heeft aangeleverd aan Dhr. Gietema op basis waarvan dhr. Gietema zijn Baja-BED proces-verbaal van 26 mei jl. heeft opgemaakt.

De verdediging wil de onderste steen boven krijgen wat betreft, de door Gietema zo genoemde, 'begripsverwarring' rond de BBC (Baja Beach Club).

Mr. Meijering: Simpelweg gaat het hier om de vraag wanneer de recherche en het OM op de hoogte zijn geraakt van het feit dat La Serpe van meet af aan over BED heeft gesproken terwijl de andere getuigen in deze (Mevrouw Maria Houtman, dhr. Fred Teeven en getuige Q5) het over Baja Beach Club hebben gehad. Het juridische belang ligt daar waar het OM tot oktober 2010 de bezwarenconstructies tegen met name cliënt Akgün en Soerel telkens heeft opgetuigd aan de hand van de stelling dat 'alle' getuigen het hier telkens over de BBC hebben gehad. Indien men al eerder zou hebben geweten dat zulks niet het geval is geweest, zou het OM, met het oog op een te voeren verweer in deze, mogelijk in strijd met enig beginsel van behoorlijke procesorde hebben gehandeld. Diverse aanwijzingen dat men dit reeds veel eerder heeft geweten zijn terug te vinden in het door ons geformuleerde verzoek om deze getuige en dhr. Gietema te horen.

Meijering vraagt zich af: Waarom was dit al niet met zoveel woorden ons en vooral uw rechtbank duidelijk gemaakt? Allemaal redenen om (destijds) de betrokken verbalisanten te horen. De hier toegewezen getuigen zijn inmiddels gehoord en de conclusie van de verdediging naar aanleiding van die verhoren is dat de betrokken verbalisanten kennelijk nog steeds niet van zins zijn geweest om daadwerkelijk de feiten die hier achter schuil gaan op tafel neer te leggen. Het is daarom dat het van belang is dat opnieuw, maar thans onder ede, deze getuigen bij uw rechtbank zullen moeten worden gehoord.

Hoewel de inhoud ons inziens reeds voldoende grond opleveren om dit verzoek toe te wijzen zal ik desalniettemin enkele 'highlights' er uit lichten waaruit zonneklaar blijkt dat de verbalisanten bepaald nog niet het achterste van hun tong hebben getoond.

Lees : Getuige T055

III La Serpe en Bethlehem
Het volgende thema betreft het gegeven dat La Serpe ondanks de reeks getuigen die tegen de kroongetuige verklaren, (getuigen: F1, F3, Rob de Wit, Peter 'Peerke' S., Hollowpoint-getuige NN1 en Jesse Remmers, die zich hiermee zelfs aangeeft bij de liquidatie van Gerrie Bethlehem aanwezig te zijn geweest) -nog steeds maar- niet vervolgd wordt voor de zaak Bethlehem. Dit is bijna niet uit te leggen aan vaste Passage-toeschouwers en -geïntresseerden, laat staan aan een leek op gebied van strafrecht. De rest van de pleitnota van Mr. Meijering gaat met name daar over.

Mr. Nico Meijering: 'De verdediging wenst nog nader onderzoek te kunnen doen naar de krachten die koste wat kost willen verhinderen dat La Serpe wordt vervolgd voor Bethlehem. Tevens willen wij een te herhalen oproep doen om tot vervolging over te gaan. Wij hebben reeds op de vorige zitting kenbaar gemaakt dat het niet langer bestaanbaar kan zijn dat het OM blijft stil zitten in deze. Het OM heeft het vervolgingsmonopolie.

Totale afhankelijk van het OM. Afhankelijk als het gaat om het onmetelijke belang om de zaak Bethlehem voorgelegd te krijgen aan uw rechtbank. En zolang dat niet gebeurt, wordt dat belang achtergesteld bij het kennelijke belang aan de zijde van het OM om de vervolging van cliënten met "sucses", met een veroordeling te kunnen afronden.

Zolang het OM La Serpe niet in deze gaat vervolgen, wordt de verdediging afgehouden van uw integrale beoordeling van de vraag of La Serpe hier schuldig is en of hij aldus zich tevens schuldig heeft gemaakt aan het lelijkste wat een kroongetuige ook maar kan doen: het wijzen naar een ander terwijl hij het zelf gedaan heeft. En daar nog eens een ruime beloning voor opstrijken. De nachtmerrie van de wetgever die in de voorbije rechtsgeschiedenis al met horten en stoten uiteindelijk overstag is gegaan.

En daarmee wordt de verdediging tevens afgehouden van een mogelijke ultieme consequentie: uitsluiting van het door deze kroongetuige aangereikte bewijs. Zo niet vanwege redenen van rechtmatigheid, dan toch wel vanwege ongeloofwaardigheid. Immers, wie in staat is gebleken niet naar zich zelf maar voor een beloning naar andere te wijzen, is in staat om over alles te liegen voor een beloning. Maar het OM wil niet. En dat begint zo langzamerhand krampachtige vormen aan te nemen.'

Volgens het OM zou de verdediging 'schaakspelletjes' spelen ten nadele van La Serpe en de politie die aan zuivere waarheidsvinding doet.
Meijering: Die moet u vooral even onthouden voor de rest van dit betoog.

Op 23 mei zegt het OM: Wat wij met name willen betogen is dat uw rechtbank niet - onder het mom van het aan de kaak stellen van de rol van La Serpe- terecht moet komen in het ter zitting van het Passage-proces proberen een zaak die niet ten laste is gelegd op te lossen. Daarmee is noch het Passage-proces, noch het belang van de zuivere waarheidsvinding gediend.

Meijering: Dat is ons inmiddels meer dan duidelijk geworden: uw rechtbank mag inderdaad niet van het OM tot een oordeel komen over de rol die La Serpe in de zaak Bethlehem heeft gehad: daarmee "is noch het Passage-proces, noch het belang van de zuivere waarheidsvinding gediend."
Meijering: Voorzitter, wat een lef! Wat een lef om uw rechtbank op dergelijke wijze te declasseren. Waarom zou uw rechtbank daartoe niet in staat zijn? Waarom zou daarmee dit proces noch de waarheidsvinding gediend zijn? Mischien moet het OM dat nog eens uitleggen. Maar ik blijf hier nog even bij de veel door het OM met de mond beleden zuivere waarheidsvinding.

De raadsman gaat vervolgens in op de getuigenis van Peter 'Peerke' S. over de ontmoeting die hij had met La Serpe, Richard Ebeli en Jesse Remmers bij het zogenaamde "Kop & Schotel" (AC restaurant Lage Weide) maar vooral op de bevindingen van rechercheurs daarover na een nader verhoor van Peerke S. en onderzoek naar de telecom- (taps), print- en peilbaken-gegevens.

Het OM kwam tijdens de zitting van 7 juni jl. tot een ver gaande conclusie en deed daarmee een poging getuige Peerke S. in verlegenheid te brengen, aldus Meijering. Mr. Betty Wind hield S. voor dat het OM onderzoek had gedaan. Ze wilde S. confronteren met stukken.
OM op zitting: Uit tapgesprekken van getuige S. blijkt dat er een veelheid aan afspraken heeft plaatsgevonden op verschillende locaties, maar dat er niet één afspraak uit is op te maken die de verklaring van de getuige ondersteunt.

Meijering maakte echter met sucses bezwaar tegen het voorhouden van stukken die de verdediging en de rechtbank niet hebben kunnen controleren. Het OM liet het er niet bij zitten: S. moest en zou geconfronteerd worden met bevindingen uit het oude dossier (KTZ30 - een onderzoek dat in 2002 liep naar Peerke S.) S. wordt uitgenodigd om tapgesprekken uit maart/april 2002 in relatie tot de afspraak met Remmers door te nemen. De verdediging mocht daar niet bij aanwezig zijn, omdat het OM (daar gaan we weer) 'dit verhoor wilde laten plaatsvinden in het opsporingsonderzoek in de zaak Bethlehem.' Verder moest het verhoor in 'alle rust'.

Verbalisanten T055 en collega komen naderhand met een conclusie: De ontmoeting kan wel haast niet hebben plaatsgevonden. Wij denken van niet.
Mr. Meijering: Wat we zien is dat T055 en zijn collega een tijdslijn voor die avond trachten te maken en de stellige conclusie aan verbinden dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor het plaats hebben van de veelbesproken ontmoeting bij het AC-restaurant Lage Weide te Utrecht.

Mr. Nico Meijering liet het er echter ook niet bij zitten en is zelfs de route als omschreven in de conclusie zelf gaan rijden. Wat hem namelijk opviel was dat verbalisanten volledig voorbij gaan aan de periode liggend tussen 21:33 en 22:14 uur. In de conclusie staat namelijk: de telefoon van S. om straalt 21:33 een zendmast aan in Maarssen. Hierna is S. om 22:14 in de omgeving van zendmast De Meern, Meerndijk, alwaar S. een afspraak zou hebben gehad met vermoedelijk Adnan G.

Meijering heeft het stuk zelf dus gereden en deed daar, zich keurig houdend aan de snelheidslimieten, 8 minuten over. Als je dat iets ruimer neemt, inclusief arriveren en in- en uitstappen, hou je dus precies een tussentijd van een half uur over.

Meijering: De vraag die bij de verbalisanten ongetwijfeld is opgekomen, is wat er in die tussentijd van zeker een half uur zou kunnen zijn gebeurd. Een vraag die de verbalisanten kennelijk niet in dit verbaal hebben willen stellen. En dat is heel voorzichtig uitgedrukt uiterst opmerkelijk. Want de vraag die deze ervaren rechercheurs zich toch kennelijk gesteld hebben, is de vraag of S. al dan niet voldoende tijd gehad heeft om stil te staan en vervolgens een ontmoeting te hebben.

En dan wordt het des te meer opmerkelijk nu de verbalisanten ook toch wisten dat er tussen 21:33 en 22:14 in totaal 8 keer wordt ingebeld naar twee getapte nummers van S., maar er in geen van deze gevallen een verbinding tot stand kwam. Anders gezegd: Peerke nam niet op.

Meijering: Dan zou er wel eens iets anders aan de hand kunnen zijn. Een afspraak mischien tijdens welke afspraak S. even niet gestoord wil worden. Of bijvoorbeeld als gewoonte heeft zijn telefoon even in de auto te laten. Waarom vermeldt T055 en collega deze mogelijkheid niet hardop in het verbaal?

Tot zover. Er zijn echter nog veel meer vragen die de verdediging wil stellen aan T055 en collega. Maar ook wil de verdediging S. nogmaals op zitting horen.

Meijering aan het einde van zijn betoog: Ik resumeer hier in het kort wat hier aan de hand is: (Lees HIER)


De rechtbank deed na een uur beraad meteen uitspraak. Op één verzoek na werden alle verzoeken afgewezen: Verbalisant T055 moet uitleggen waarom hij Peerke S. niet heeft voorgehouden de periode waarvan Mr. Meijering heeft aangetoond dat S. in de buurt van AC Restaurant Lage Weide was, waar die bespreking plaatsvond.

Donderdag 29 september gaat het proces verder met de inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel.

Bondtehond 

vrijdag 16 september 2011

'De verdediging zal bezwaar maken'

De nieuwe getuige van het openbaar ministerie waar al enige weken sprake van is, blijkt geen kroongetuige te zijn. De geruchten spraken wel steeds over een kroongetuige, echter deze man of vrouw gaat gewoon onder naam en op zitting verklaren. Daarbij gaat het om zo'n anderhalf A4-tje tekst per zaak, met name de '93-liquidaties van de Joegoslaven Djordje Ilic en Selim Hadziselimovic bij de Ouderkerkerplas, van diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen en die van sportschoolhouder Tonny van Maurik bij het Altea Hotel in Amsterdam. Officier van justitie Mr. Betty Wind vertelde de aanwezigen dat het OM rond is met de besprekingen die zijn gevoerd over de voorwaarden waarop de getuige bereid is te getuigen.


Mr. Wind vroeg de rechtbank twee dagen beschikbaar te stellen om de getuige op zitting te horen. Het liefst met enkele dagen ertussen en met een ingelaste leespauze bij aanvang van de eerste dag om de stukken te kunnen bestuderen. Het gaat dus niet om een kroongetuige, maar om een getuige volgens Art. 226g lid 4 Sv

Mr. Betty Wind: Er moeten wel beschermingsmaatregelen getroffen worden. De getuige zal op naam verklaren, dus niet anoniem. Het gaat overigens niet om een getuige die een zak geld krijgt. Dit beeld zou niet terecht zijn. Het gaat om een getuige die bijvoorbeeld strafkorting of teruggave van in beslag genomen goederen zou kunnen krijgen.

Rechtbankvoorzitter Lauwaars vroeg het OM waarom er een leespauze zou moeten worden ingevoerd en de stukken niet gewoon worden verstrekt.
Mr. Wind: Als we de stukken eerder zouden verstrekken, zou al duidelijk kunnen worden om wie het gaat. Dat willen we nog niet. Het kan ook nog niet.

De raadsman van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, maakte als eerste bezwaar en gaf te kennen onder geen enkele voorwaarde akkoord te zullen gaan. Er zijn nog teveel vragen. Hoe verhoud zich dit tot de andere zaken? Hoe verhoud zich dit tot de media? Et cetera.
Mr. Janssen: Het zou allemaal niet zo heel belangrijk zijn wat deze getuige heeft te vertellen, maar er zou wel degelijk onderzoek moeten plaatsvinden. Er moet minimaal één week tussen zitten, en een week zónder zittingen.
Mr. Lauwaars: Het is natuurlijk zo dat niets zo fataal is dat u niet meer zou kunnen reageren.
Mr. Janssen resoluut: De verdediging zal bezwaar maken.
Mr. Nico Meijering: De heer Janssen maakt bezwaar tegen de handelswijze die het OM voorstelt. Ik sluit mij aan bij de heer Mr. Janssen. Het zou zo kunnen zijn dat de getuige iets zegt over La Serpe. Dat zou wat over diens betrouwbaarheid kunnen zeggen. In zoverre raakt het onze cliënt. Er zou een patroon in kunnen zitten. Er is dan ook overleg nodig met onze cliënt.

De overige raadslieden sloten zich hier eveneens bij aan. Er werd over en weer nog wat gediscussiëerd, onder meer over de juridische aspecten. Hierna reageerde het OM op de gehoorde bezwaren.

Mr. Betty Wind:
Het gaat om de '93-zaken. Het raakt Soerel, Burger en Akgün niet. Je ziet de raadslieden die erbuiten staan het langste aan het woord zijn. Mr. Janssen wil langer voorbreiding. Ik wil u in herinnering roepen, op maandagochtend, de leverancier van de Hollow-points. Geen enkele voorbereidingstijd. Wij hebben dat geslikt. De raadslieden die daar mee kwamen, willen zich nu wel kunnen voorbereiden. Het gaat om anderhalf A4-tje per '93-zaak. Er wordt nogal gespeculeerd. U kunt daar helemaal niets mee. De verdediging wordt geen strobreed in de weg gelegd. U mag aannemen dat we met iedereen rekening houden. Het hoeft natuurlijk niet op één dag. Wij stellen ook voor twee dagen met een pauze ertussen. De verdediging hoeft niet bang te zijn dat men te kort komt. Het gaat met name om afspraken die vallen binnen de normale bevoegdheden van een officier van justitie.

*
Tijdens de zitting achter gesloten deuren vorige week is kennelijk afgesproken dat de verdediging op onderzoekswensen terug zou komen. Mr. Nico Meijering gaf aan daarvoor zo'n twee uur nodig te hebben. De raadsman had eerder gezegd dat de deuren niet gesloten hoefte te worden wat hem betreft, echter Mr. Meijering kwam daar op terug naar aanleiding van een brief die het OM aan de procespartijen had gestuurd. Mr. Meijering gaf aan dat de status van de anonieme bedreigde getuige een groot goed is en beschermd dient te worden. Gisteren zou zijn gebleken 'dat het OM dat aan de laars lapt'.
Mr. Meijering: Als zij dit doorpakt komt de identiteit van F1 en F3 op straat te liggen.
Mr. Lauwaars: Wat bedoeld u?
Mr. Meijering: De namen worden dan bekend.
Mr. Lauwaars richting OM: Wat vindt u van de gesloten deuren?
Mr. Wind: Het is een groot goed, de gesloten deuren. Gezien wat er is voorgevallen vorige keer, lijkt het me raadzaam inderdaad de deuren gesloten te houden.

De voorzitter vroeg ook de raadsman van Peter La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik om zijn mening. De raadsman sloot zich aan bij het OM en de heer Meijering.

De rechtbank trok zich terug voor een kort beraad en besloot vervolgens de zitting voort te zetten achter gesloten deuren. Besproken zou worden de problematiek rond F1 en F3, en hetgeen La Serpe over deze anonieme getuigen vertelde tijdens de vorige besloten zitting. Het OM had naar aanleiding van opmerkingen van La Serpe gevraagd om getuigen F1 + F3, NN1 (Hollowpoint-leverancier) en Marion G. ter zitting nog nader te kunnen horen. Ook wilde men La Serpe nog horen. De raadslieden van Soerel, Akgün en Burger hadden verzocht getuige Q5 te horen.

Na enkele uren en een middagpauze werd de publieke tribune weer opengesteld voor pers en publiek. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars las een tussenbeslissing voor die de rechtbank inmiddels klaar had gekregen.

De voorzitter ging nogal vlot door de beslissing heen, maar voor zover ik kon meeschrijven en nogal kort samengevat kwam de uitspraak op het volgende neer:
-Het horen van La Serpe is op dit moment afgewezen. De rechtbank ziet geen juridisch aanknopingspunt.
- Getuigen F1 + F3, NN1 en Marion G. op zitting horen door het OM is niet mogelijk. De rechtbank verwijst deze getuigen terug naar de rechter-commissaris, naar aanleiding van de opmerkingen van La Serpe en verzoekt haar oordeel over de betrouwbaarheid opnieuw te bezien. Ondanks verzet van de verdediging oordeelde de rechtbank dat de getuigen daar moeten worden gehoord, weliswaar niet zoals het openbaar ministerie had verzocht op zitting, maar dus bij de rechter-commissaris.
-Het horen van getuige Q5 door de verdediging werd afgewezen door de rechtbank.

Tot slot verzocht Mr. Nico Meijering de rechtbank zijn betoog, dat zo'n twee uur zou gaan duren, te verschuiven naar maandag 19 september, meteen om 9:30 bij aanvang van de zitting. Hij zag het niet zo zitten alvast een begin te maken en pas na het weekend verder te gaan met het tweede gedeelte. Iedereen was ook behoorlijk moe.

De aanvang van inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel die op 26 september stond gepland, is nu opgeschoven naar donderdag 29 en vrijdag 30 september, met uitloopmogelijkeid naar 3 en 4 oktober. Op donderdag komt het moordlijsten-verhaal aan de orde, vrijdag behandeld men de zaken Perugia, Agenda en Art. 140 (criminele organisatie). Alle verdachten worden opgeroepen om aanwezig te zijn.

De '93-verdachten staan nu gepland voor 11 en 13 oktober.

Volgende week zijn er drie zittingsdagen ingeruimd. Maandag 19 september gaat het Passage-proces verder.

Bondtehond

vrijdag 9 september 2011

Vrijspraak in het ‘boterhamzak-mysterie’

Een mooie uitspraak gisteren voor advocaat Jan Hein Kuijpers van advocatenkantoor Kuijpers & Van der Biezen . Van een eis van 10 jaar naar niks. Een rol hierin was weggelegd voor forensisch adviseur Ruben Poppelaars, tevens columnist op deze site.

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schrijft er het volgende over op zijn website:
Het gerechtshof in Amsterdam deed gisteren een belangrijke uitspraak over DNA als bewijsmateriaal, die waarschijnlijk heel wat gevolgen zal hebben. Het gaat over de zaak die in het boek ‘Op dood spoor’ van forensisch adviseur Ruben Poppelaars wordt behandeld in het hoofdstuk ‘het mysterieuze boterhammenzakje’.


Donderdagavond acht uur. In een huiskamer Maarssen ligt vader Ben op de bank te slapen, Jordi (18) en Roy (15) zitten televisie te kijken, moeder Ineke is boven aan het strijken. Jordi zit in een rolstoel, vanwege een ongelukje met voetballen.

De bel gaat, Roy doet open. Meteen duwt een man met een bivakmuts hem aan de kant en loopt naar de woonkamer. Voor de bank staat de man stil en schiet koelbloedig de slapende Ben neer. Jordi springt uit zijn rolstoel en begint met de dader te worstelen. Hij prikt de dader in zijn oog. De gemaskerde man blijft schieten en raakt Jordi in zijn schouder. Die voelt er niets van en vecht door.

Net voordat de man zich weet los te wringen, trekt Jordi een deel van zijn bivakmuts omhoog. Veel tijd om naar het gezicht te kijken heeft Jordi niet. De man draait zich meteen om en vlucht. De paniek in huis is groot. Ben leeft nog. Zijn vrouw belt de politie, hij wordt met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Jordi vertelt de politieagente dat hij tijdens de worsteling de dader in het oog heeft geprikt. De agente begrijpt dat er mogelijk DNA van de dader aan de vingers van Jordi zit en besluit een boterhammenzakje om de hand van Jordi te binden. Zo kan een eventueel DNA-spoor op de hand van Jordi niet weggeveegd worden en kunnen er ook geen nieuwe sporen op zijn hand ontstaan. Een forensisch assistent wordt opgeroepen om de sporen veilig te stellen.

Het NFI vindt twee volledige DNA-profielen. Het ene is van Jordi zelf, het andere kan van de dader afkomstig zijn. Er rolt een match uit met een man zonder vaste verblijfplaats die staat ingeschreven bij een daklozencentrum in Delft. In het boek van Poppelaars wordt hij Remond genoemd, zijn echte naam is Daniël M.

Remond wordt gearresteerd. Zijn signalement komt overeen met de beschrijving die Jordi heeft gegeven: een grote man met een grote neus, met een bobbel erop. Maar bij een zogenaamde Oslo-confrontatie herkent Jordi de man niet.

Op verzoek van de advocaat van Remond, Jan-Hein Kuijpers, onderzoekt Ruben Poppelaars wat er gebeurd kan zijn met het DNA-spoor: hoe komt dat van een zwerver in Delft terecht in Maarssen bij iemand waar geen enkele relatie mee is?

Een van de eerste vragen is: waar kwam het boterhammenzakje vandaan? Het kan zijn dat er al materiaal op het zakje zat voordat het om de hand van Jordi is gedaan. Vreemd genoeg staat er in het proces-verbaal niets over waar dit zakje vandaan is gekomen. Bij navraag zegt de agente dat ze het van Ineke heeft gekregen, maar die zegt dat de agente het zelf bij zich had en zij weet niet meer waar ze het vandaan had.

Lees verder bij de Misdaadjournalist

Bondtehond

woensdag 7 september 2011

'Het is weer even inkomen na het zomereces'

Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende vandaag de eerste zitting na het zomerreces met een reeks huishoudelijke mededelingen, zoals hij dat zelf vaak noemt. Hij merkte op: "Het is weer even inkomen na het zomerreces." Allereerst heette hij iedereen welkom die in de rechtszaal zat. Dino Soerel, Jesse Remmers, Pinny Song en Moppie Rasnabe waren als enige verdachten aanwezig. Fred Ros weigert voorlopig nog te komen uit protest vanwege zijn lange en naar zijn mening onterechte plaatsing in landelijke afzonderingen. Ali Akgün, Sjaak Burger, Siegfried Saez, Freek S. en Nampaul de B. bleven vandaag ook weg.


Mr. Lauwaars begroette tevens alle advocaten, waarvan de meeste wel aanwezig waren op deze eerste zitting. Alleen Mr. Peter Plasman, de advocaat van Fred Ros, was net als zijn cliënt en waarschijnlijk in diens opdracht ook niet op zitting aanwezig en Mr. Marnix van der Werf had een andere zitting ivm cliënt Jan Dirk Paarlberg. Jesse Remmers werd vandaag voor het eerst bijgestaan door een nieuwe advocaat, Mr. Robert Malewicz.  Deze advocaat komt voortaan in plaats van Mr. Paul Waarts. Over de reden(en) van deze advocatenwissel werden verder geen mededelingen gedaan. Lauwaars noemde Mr. Paul Waarts nog een zeer gewaardeerd raadsman.

Het voorgenomen horen van een nieuwe kroongetuige waar het openbaar ministerie mee in gesprek is, werd vandaag voorlopig uitgesteld. De reden is omdat er nog geen volledige overeenkomst is gesloten. De onderhandelingen zijn nog volop gaande, aldus officier van justitie Betty Wind. Deze getuige zou kunnen verklaren over zaken die in 1993 hebben plaatsgevonden, met name de moorden op Joegoslaven Djordje Ilic en Selim Hadziselimovic bij de Ouderkerkerplas, de moord op diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen en de moord op sportschoolhouder Tonny van Maurik bij het Altea Hotel in Amsterdam.

Het zou kunnen dat deze twee getuigen, ( La Serpe + nieuwe getuige), niet op zitting worden gehoord. Mr. Betty Wind zal de verdediging op zo kort mogelijke termijn laten weten hoe en wanneer de getuigen gehoord gaan worden. Mr. Lauwaars wilde na deze mededeling wel van Mr. Betty Wind weten hoe de deal tot stand is gekomen en waar de rechtbank aan moet denken als het OM het over 'op korte termijn' heeft. De rechtbank wil nu wel zicht krijgen op een afronding van het Passage-proces, al durft Mr. Lauwaars nog niet over de eindfase te spreken, aldus de voorzitter. Mr. Wind beloofde er zo spoedig mogelijk een mededeling over te sturen. Veel meer dan dat het de bedoeling is de getuige twee dagen te horen over de '93-zaken en hoe het allemaal zo gekomen is, wilde de officier van justitie niet kwijt, anders zou het OM al teveel prijsgeven over zijn/haar identiteit.

Mr. Sander Janssen, de andere advocaat van Jesse Remmers, protesteerde enigzins. Hij kon alvast wel zeggen dat het niet gaat lukken om half September maar meteen verder te gaan, als het OM eenmaal met die mededeling is gekomen en nadat de getuige is gehoord over de '93-zaken die al lang en breed behandeld zijn. Volgens Mr. Betty Wind heeft het echter zo zijn reden waarom het op deze manier gaat. Al het andere is gespeculeer, aldus de officier van justitie.

Tijdens het zomerreces zijn er allerlei stukken binnengekomen bij de rechtbank. Mr. Lauwaars wilde daar eerst mee verdergaan. Het OM kreeg vervolgens het woord.

Mr. Betty Wind: De verdediging van Dino Soerel heeft gevraagd om opnames van het verhoor van Ferry de Kok. We hebben ze inmiddels gehoord. Het is bijna hetzelfde wat al integraal te lezen is binnen Passage. De verdediging heeft een uitnodiging gekregen ze te horen bij de politie.
Mr. Nico Meijering: Ik heb geen uitnodiging gekregen...
Mr. Wind: De heer Soerel heeft DVD's ontvangen. Mischien kan hij dat bevestigen?
Mr. Lauwaars: Hij knikt, dus dat zal gebeurd zijn.

Voorzitter Lauwaars noemde vervolgens nog enkele binnengekomen stukken.
Mr. Lauwaars:
-Er zijn getuigen gehoord in verband met Bethlehem, de heer Peter Schoofs en de heer Rene Pouw. Er is een proces-verbaal van bevindingen van het verhoor van de heer Schoofs.
De rechter vulde aan: De bevindingen van de telecomgegevens van Schoofs hebben we.
- T055 en de Baja/BED-kwestie
- Ferry de Kok i.v.m. de tenlastelegging Soerel.
- Sjarl de Groot is gehoord.
- Anonieme getuige NN1, de hollow-point leverancier.

NN1 is een nieuwe door de verdediging ingebrachte anonieme getuige die kortgeleden is gehoord en heeft verteld over het leveren van de hollow-point patronen die gebruikt zijn bij de liquidatie van Gerrie Bethlehem.

De rechtbank wilde dat La Serpe een reactie zou geven op de verklaring van NN1.

Mr. Nico Meijering merkte daar over op: Het is van belang om hier iets over te zeggen. U heeft gezien dat er een beperkte anonimiteit is. Het is van belang dat de naam niet in de openbaarheid komt. We zouden willen dat het verhoor van La Serpe dat dat dan in anonimiteit zal plaatsvinden.
Mr. Betty Wind: Waarom vragen we niet aan de heer La Serpe of hij voornemens is de naam te noemen?
Mr. Meijering: Het is een goed idee.

Peter La Serpe klonk toen voor het eerst over de speakers vanuit zijn gepanserde getuige-cabine.
La Serpe: Ik heb gisteren pas gehoord dat er een verklaring is. Ik ga pas reageren als hij alles heeft afgelegd. Pas nadat deze heer alles heeft uitgekotst, zal ik reageren. Ik zie het gefaseerd afleggen van verklaringen als een spelletje van de verdediging. Daar wens ik niet meer aan mee te werken. Ik had voor ik hoorde van deze getuige al stukken klaarliggen. De relaties tussen F1 en F3, tussen F1, F3 en NN1 en de relatie tussen Jesse en F1 en F3. Verder hoorde ik het gisteren pas. Ik heb F1 en F3 aangeduid. De naam van de jongen staat wel in mijn stukken. Ik denk wel dat die bekend gaat worden. Er zijn verhoudingen waarover gesproken moet worden, dus zal ik ze noemen. Ik zal hem in de stukken van mijnheer van Schaik aanduiden met NN1. Ik wil wel dat de rechtbank weet hoe de verhoudingen liggen.
Mr. Lauwaars: U heeft de reacties al klaarliggen?
La Serpe: Nou, ik zal wel willen zeggen wie die jongen is.
Mr. Lauwaars: Koppelt u daar nog namen aan?
Mr. Meijering: Begrijp ik nu dat de heer La Serpe de namen wil noemen van F1 en F3 of wie hij denkt wie dat zijn?

Er ontstond een discussie om te voorkomen dat La Serpe de namen openbaar zou noemen. Het is volgens hem in zijn belang om de verhoudingen te kunnen schetsen tussen hem, Jesse Remmers en de verschillende anonieme getuigen. Als voorbeeldje noemde hij dat getuige F3 in november 2005 17.000 euro van hem heeft ontvangen terwijl deze wist waar dat geld vandaan kwam. Dit zegt volgens hem al heel wat over de verhoudingen.

Het OM wilde zich graag terugtrekken om te overleggen wat de juridische kaders zijn. In de pauze die daarop volgde besloot de rechtbank de zitting achter gesloten deuren verder te laten gaan om de anonimiteit van de getuigen te waarborgen. Iedere aanwezige op de publieke tribune moest de zaal vervolgens verlaten.

De besloten zitting duurde aan aantal uren. Daarna gaf Lauwaars een korte samenvatting voor de publieke tribune.

Mr. Lauwaars: La Serpe heeft een verklaring afgelegd over de getuigen F1 en F3. Hij heeft puntsgewijs punten naar voren gebracht waarom je zou kunnen twijfelen aan hun geloofwaardigheid.  Het OM is gekomen met vragen. De getuigen moeten nader bevraagd worden, als het kan in een besloten zitting als nu. In de eerste plaats om de anonimiteit te waarborgen. De rechtbank moet er nog over beraden omdat er allerlei haken en ogen aan zitten. De verdediging is zelf gekomen om Q5 te horen. Een beetje in het verlengde van F1 en F3. Beetje contradictor daarin. Men wil dat het OM La Serpe gaat vervolgen voor Bethlehem. Zo niet, koppelt de verdediging daar een niet-ontvankelijkheid aan. Dit is zo'n beetje in grote lijnen wat er is besproken.

Na een pauze waarin de rechtbank overleg pleegde over het schema en wat er verder gaat gebeuren, maakte Lauwaars het besluit bekend wat de rechtbank had genomen.

Mr. Lauwaars: Wat de rechtbank doet: we nemen een beslissing op 25 september. De dagen daarvoor komen dan te vervallen. We vinden het wel belangrijk dat het schema gevolgd wordt. We handhaven de behandeling van de heer Soerel op 26 september. Dat niet-ontvankelijkheidverweer komt dan in de week daarna.
Mr. Meijering: De 15e blijft dat staan?
Mr. Lauwaars: Uh ja, dat blijft staan. Het OM heeft meestal wel wat tijd nodig, dus de 15e blijft staan. Aan de orde komt de kroongetuige, wel of niet.

15 september dus verder...

Bondtehond

zondag 4 september 2011

Harley-bijeenkomst Amsterdam vreedzaam verlopen protest

Het Harley-protest dat zondagmiddag plaatsvond op het Waterlooplein ging er zeer vreedzaam aan toe. Honderden ruig ogende motorfanaten op hun ronkende motoren maakten er weer eens een waar spektakel van. Het hele Waterlooplein stond van voor naar achter vol met motoren van verschillende merken en types, maar toch voornamelijk met Harley Davidson's. Clubleden uit heel Nederland schudden de hand of omarmden elkaar broederlijk. Het is alleen jammer dat deze bijeenkomst om minder leuke reden georganiseerd moest worden. Kennelijk blijven politie en justitie de vermeende ruzie tussen Hells Angels en Satudarah, die steeds met nadruk ontkend wordt door woordvoerders van beide motorclubs, aangrijpen om paniek te zaaien.


Inmiddels heeft men een klimaat weten te scheppen waarin de geruchtenmachine keihard blijft draaien. Er hoeft maar iets te gebeuren of de tapgesprekken en aanwijzingen dat er iets broeit in motorland vliegen je om de oren. Toverwoord: Oorlog. Je zou bijna zeggen: Laat eens horen dan die zogenaamde tapgesprekken.... Maar goed, zo werkt het dan weer niet. De oproep die Hells Angels-president Unu afgelopen week deed op Feniksmc.nl spreekt echter boekdelen. (Onder Good to know) Feilloos weet hij te omschrijven waar de schoen wringt, bij hem en de vele motor-enthousiastelingen in Nederland die het rigoureus afgelasten van Harley-dagen meer dan zat zijn.


Bondtehond heeft wat foto's gemaakt van het vreedzame Harley-protest. De eerste beelden schoot ik reeds op de A2 richting Amsterdam vanuit de auto. Op weg naar Amsterdam centrum zag ik toevallig drie leden van motorclub Satudarah afslaan richting Shell-tankstation Ruwiel bij Breukelen. Op de parkeerplaats stonden reeds meer dan honderd Satudarah-leden te wachten op hun clubgenoten.


De rest, met name de politieblokkade, heb ik niet meegemaakt. Dat kreeg ik echter al gauw te horen op het Waterlooplein voor tattooshop Inkrowd Tattoos, waar Unu normaalgesproken werkt. Hij bleek nogal pissig te zijn omdat de hele colone van Satudarah intussen door de ME was staande gehouden voor de Utrechtsebrug. Houd het dan nooit op?

Later bleek dat er toch een twintigtal Satudarah-leden waren doorgelaten, die hun tocht richting Waterlooplein konden voortzetten. Helaas was ik daar niet meer bij om dat vast te leggen. De ontvangst bleek allerhartelijkst te zijn verlopen en tekenen van ruzie, laat staan oorlog, waren op geen pleinen of straten te bekennen. Wellicht dat de geruchtenmachine en paniekzaaierij nu eens tot stilstand komt en politie en justitie inzien dat het rigoureuze afgelasten van Harley-dagen onnodig vele enthousiaste motorfanaten treft.

Bondtehond