zaterdag 14 mei 2016

'Het OM wordt ook geacht verantwoordelijk te zijn voor een eerlijk proces'

Het Hoger beroep van het grote liquidatieproces Passage kabbelt rustig voort en het eind lijkt nog lang niet in zicht te komen. Ontwikkelingen die waarschijnlijk van invloed kunnen zijn op de tijdsduur van de laatste fase volgen elkaar wel redelijk snel op. Zo legde onder meer advocaat Mr. Stijn Franken afgelopen week de verdediging van zijn beruchte cliënt Willem Holleeder noodgedwongen neer na een dringend advies van de Deken. Aangezien Passage en de Holleeder-zaak Vandros nogal verweven zijn, lijkt het niet meer dan logisch dat ook het Passage-proces weer enige vertraging op zal lopen. Het OM zegt dat dat niet nodig is omdat binnenkort het embargo op de verklaringen van Holleeder wordt opgeheven en de verdediging dus inzage krijgt wat Holleeder heeft verklaard en zij kunnen bepalen of dat van invloed is op de verdediging van hun cliënt(en).


Eigenlijk zouden Siegfried Saez en Moppie Rasnabe worden gehoord, maar dat is verplaatst naar 14 juni. Wel was de advocaat van Siegfried Saez Mr. Kim van de Wijngaart aanwezig om een verzoek te doen namens haar cliënt. Dit ging over onder welke titel Saez gevangen zit. Hij vraagt opheffing voorlopige hechtenis in de Passage-zaak. Niet dat hij dan vrijkomt, maar wel valt hij dan terug in de executie van de zaak 'Valk', waarin hij tot 17 jaar is veroordeeld voor liquidatie van Ukkie de Pool bij een wegrestaurant van Van der Valk langs de A4. Volgens het OM is dat allemaal niet nodig en komt Saez niet in een nadelige positie omdat er verrekening zal plaatsvinden, mocht Saez vrij worden gesproken in Passage. Ook zijn de ernstige bezwaren nog volop aanwezig en gaat voorlopige hechtenis voor executie van de straf in de zaak Valk. Conclusie van het OM is dat het verzoek moet worden afgewezen. Het Hof beslist daar later over. Saez en Rasnabe hadden beide overigens afstand getekend om niet bij deze zitting aanwezig te hoeven zijn.

Er werd door het OM melding gemaakt van ontwikkelingen in de overlevering van Henk Rommy die naar verwachting binnen afzienbare tijd naar Nederland zal worden gebracht om te kunnen getuigen over de '93-zaken. Het OM moet daartoe nog een rechtshulpverzoek doen. De verwachting is dat de VS niet (meer) dwars zullen liggen. Raasdvrouwe Mr. Fébe Schoolderman van Rasnabe wilde wel even weten of dat rechtshulpverzoek binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk gedaan wordt om de zaak niet langer onnodig op te houden. Volgens het OM wordt eraan gewerkt.

Het bleek dat verdachte en kroongetuige Fred Ros ook weer eens aanwezig was in het getuigenhokje. Van de andere verdachten waren alleen Jessy Remmers en Dino Soerel aanwezig. Mr. Nico Meijering kondigde aan dat er wel wat hete hangijzers waren die hij uit het vuur wilde halen en dat had onder meer ook te maken met Fred Ros. Het is nl. zo dat Ros in augustus er 10 jaar detentie op heeft zitten en dat hij dan in principe vrij zou kunnen komen op zijn VI-datum, naar verluid is dat op 4 augustus.

Mr. Meijering wil transparantie over de gedane toezeggingen door het OM aan Ros vanwege het grote belang van de verdediging om te weten of er ongeoorloofde toezeggingen zijn gedaan.

Waarschijnlijk was de behandeling van dit onderwerp ook de reden dat Ros en zijn raadsman Mr. Onno de Jong aanwezig waren. Ros is er natuurlijk veel aan gelegen dat hij ook vrijkomt in augustus. En daar ging het Mr. Meijering nou precies om. Je kunt stellen, aldus de raadsman, dat het OM een voorschot neemt op de beslissing of Fred Ros al dan niet geloofwaardig zal worden geacht door het Hof.

Mr. Meijering: Het OM wordt ook geacht verantwoordelijk te zijn voor een eerlijk proces. Het OM straalt die verantwoordelijkheid niet uit indien naar cliënten, uw Hof en de buitenwereld, - met de invrijheidstelling van Ros - wordt geëxclameerd dat dus Ros een geloofwaardige getuige zou zijn en dat dus daarmee Soerel niet alleen een leugenaar maar ook nog eens een moordenaar is.

Hij verzoekt het Hof het OM op te dragen volledige openheid te verschaffen wat betreft (de executie van) de voorlopige hechtenis van Ros. De vragen die hij daarbij beantwoord wil zien teneinde die openheid te krijgen zijn onder meer:
(1)
- of Ros inmiddels in vrijheid is gesteld en zo ja, wanneer?
- of Ros in vrijheid gesteld gaat worden (en zo ja, wanneer) zonder dat daartoe (eerst) een verzoek en/of vordering tot de rechter (uw Hof) gericht is/zal worden?
- waarom alsdan niet een dergelijke vordering (ex. art 69 lid 3 Sv) door het OM gedaan is/gaat worden?
- of en wanneer alsdan Ros de toezegging is gedaan, althans met Ros is afgesproken dat hij in vrijheid zou worden gesteld zonder dat de rechter daartoe benaderd zal worden?
- althans, (ten einde een definitiestrijd omtrent de term toezeggingen en/of afspraak te vermijden) of er zodanig tussen het OM en Ros gecommuniceerd is dat Ros het vertrouwen mocht hebben dat hij in vrijheid zou worden gesteld zonder dat de rechter daartoe benaderd zal worden.
 (2)
Voor het geval dat het OM Ros reeds in vrijheid heeft gesteld, althans voornemens is Ros in vrijheid te gaan stellen zoals in dit betoog bedoeld, wordt uw Hof verzocht:
a het OM op te dragen direct alsnog een vordering ex. art. 69 lid 3 te doen, althans
b het OM (dringend) aan te bevelen een dergelijke vordering te doen.

Verder wil Mr. Meijering een aantal getuigen horen. Het gaat om getuigen Peter van Dijk, L.F. Gressmann en E.M.W.C de Louw. Daarover later ongetwijfeld meer.

Mr. Christiaan Flokstra had een reeks verzoeken ivm de mastlocaties van telefoonmasten in Diemen, aangezien door Soerel de 'rondjes lopen' waar Ros over heeft verklaard, wordt bestreden. Flokstra wil onder meer verbalisant T016 horen die een verificatie-onderzoek heeft gedaan in opdracht van het OM, echter aan de hand van cell-id's waarmee je niet kon uitzoeken welke geografische mastlokaties daar bij hoorden. Hij vraagt zich dus onder meer af hoe T016 een PV van 26 februari 2016 heeft kunnen opmaken zonder de geografische mastlokaties van onder andere de Vodafone en KPN nummers van Ros? Dat is volgens Flokstra onmogelijk. Zo blijft er veel onduidelijk. De verdediging wil natuurlijk aantonen dat sommige door Ros beweerde gebeurtenissen niet naar waarheid door hem zijn verklaard.

De zitting van 17 mei gaat niet door. Op de zitting van 27 mei is er mogelijk een verzoek van de verdediging. Dat is nog niet geheel zeker, dus daar kan ik nog niet teveel op vooruitlopen. Anders is de eerstvolgende zitting op 14 juni. Dan komen Saez en Rasnabe in ieder geval is door het Hof aangekondigd. Dat is dus in plaats van afgelopen vrijdag de 13e.

<<<0>>>


UPDATE:  Het Hof heeft inmiddels de nieuwste kalender bekend gemaakt. Er wordt vrijdag 27 mei een verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis gedaan in de zaak van Dino Soerel.

Mei
17 - uitgevallen

20 - beslissingen op de verzoek van mrs. Meijering en Janssen over onder ander de voorlopige hechtenis van Ros en de embargoafspraak m.b.t. de verklaringen van Holleeder om 13.15 in het Paleis van Justitie op IJdok

27 - voorlopige hechtenis-verzoek Soerel

Juni

do 02 - reactie OM op verzoek van 27 mei

di 14 - evt. verzoeken nav stukken Vandros + VD Soerel
vr 17 - VD Soerel

ma 20 - Let op: IJDOK! VD Soerel (komt te vervallen)
di 21 - uitloop Soerel

ma 27 - GET/VD La Serpe
di 28 - GET/VD La Serpe + GET/VD Ros

Juli

vr 1 - GET/VD Ros

ma 4 - VD Remmers/Soerel (nav getuigen Ros, LS)
vr 8 - uitloop/reserve


Bondtehond