donderdag 29 september 2011

'Het probleem is dat ik het niet kan op dit moment'

Grove beschuldigingen donderdag aan het adres van het openbaar ministerie en het TGB (Team Getuigen Bescherming) door Peter La Serpe. Enkele uren na aanvang van de inhoudelijke behandeling van de zaken waarvan Dino Soerel wordt verdacht weigerde de kroongetuige plotseling bepaalde vragen te beantwoorden. Hij wilde graag eerst een pleitnota voordragen. Daartoe had zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik al bij aanvang van de zitting een verzoek gedaan. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars besloot echter eerst verder te gaan met de behandeling van de zaak Soerel. De rechtbank wilde graag volgens het schema werken dat er nu ligt om het proces niet verder te vertragen. Later op de dag zou er wel gelegenheid voor worden geboden, aldus Lauwaars.


Al vrij vlot nadat de rechters een begin hadden gemaakt met een vragenronde aan Peter La Serpe over zijn wetenschap van bepaalde zaken begon het gedonder wat we reeds vier keer eerder meemaakten tijdens het liquidatieproces opnieuw. Bepaalde vragen kon hij wel beantwoorden, andere vragen weer niet, of slechts gedeeltelijk. Een ongemakkelijke situatie, zeker tijdens een getuigenverhoor ter zitting. Dit veroorzaakte behoorlijk wat irritatie bij de verdediging van Soerel, maar allereerst ook bij de rechters zelf. Mr. Lauwaars merkte op dat La Serpe geen verplichtingen heeft tegenover de rechtbank, maar wel tegenover het OM. Hij was wel benieuwd wat het OM hier nu op te zeggen had. Het OM had zich tot nu toe op de vlakte gehouden en niet ingegrepen, naar eigen zeggen om het plan van behandeling niet te doorkruizen. Officier van justitie Mr. Betty Wind antwoorde dat het OM vooralsnog geen argument gevonden had waardoor La Serpe zijn verplichtingen zou kunnen nalaten.

Mr Betty Wind: We weten nu niet eens waarom La Serpe niet wil praten. Het zal wel een TGB-ding zijn. De arbiter en een civiele procedure is dan de normale gang. Er liggen afspraken met La Serpe. We beschouwen dit als het schenden van die afspraken. Hij weet wat dit voor gevolgen kan hebben.
Mr. Leon van Kleef, die samen met Mr. Nico Meijering de verdediging vormt voor Dino Soerel merkte op: Mijnheer heeft toch de regie weer in handen. Ik vind het zeer onhandig.
Mr. Lauwaars: Ja, absoluut.
Mr. Wind probeerde: Mag ik wat zeggen nog? Er veranderd helemaal niets aan de situatie als hij gewoon praat. De verklaringen blijven namelijk gewoon geldig.
Mr. Lauwaars: Jawel, maar de kroongetuige wil nu niet antwoorden en dat geeft toch wel een probleem.
Peter La Serpe raadselachtig: Het probleem is niet dat ik niet 'wil', het probleem is dat ik het niet 'kan' op dit moment.

De rechtbank besloot vervolgens tot een kort beraad, waarna de voorzitter aangaf dat deze situatie de rechtbank niet geheel werkbaar lijkt en besloten had Mr. Van Schaik, de raadsman van de kroongetuige, toch maar de gelegenheid te geven zijn pleitnota eerst voor te dragen.

(samengevat)
Mr. Jan Peter van Schaik vertelde dat we ongeveer weer terug zijn bij de situatie waarbij we vorige keer dat La Serpe problemen had met het OM en TGB gebleven waren. Inmiddels is de situatie wel veranderd. La Serpe voelt zich gedwongen zijn verdediging neer te leggen omdat deze hem onmogelijk gemaakt zou worden en kan het nooit goed doen. Er is namelijk correspondentie geweest tussen La Serpe en mevrouw Verwiel van het TGB. Daaruit blijkt dat wanneer hij niet verklaart de deal opgezegd kan worden, en wanneer hij wel verklaart de beschermingsovereenkomst opgezegd kan worden. Op deze wijze zou zeer relevante informatie aan de rechtbank onthouden kunnen worden. Daarom voelt La Serpe zich genoodzaakt zijn verdediging neer te leggen. Voor zijn verdediging is het voor hem van belang dat hij die dingen kan bespreken die te maken hebben met zijn bescherming en over het tot stand komen van de kroongetuigendeal en de afspraken die hij heeft met het TGB. La Serpe zou over 20 opnames beschikken waarvan hij er 5 had opgestuurd naar Verwiel. Hoe en wanneer hij deze opnames heeft gemaakt werd niet duidelijk. Kennelijk heeft hij deze kunnen maken tijdens de besprekingen met het TGB. Verwiel heeft hem verboden over de inhoud te praten, aldus La Serpe.

Mr. Lauwaars: Heeft het TGB u verboden dingen te zeggen?
La Serpe: Ik denk zelfs als de rechtbank weet wat ik te vertellen heb, de rechtbank niet anders kan dan niet-ontvankelijkheid te vragen voor de zaken van alle verdachten.

Er moet dus een oplossing komen volgens Mr Van Schaik, anders zou zijn cliënt gewoon te vleugellam zijn om zich te kunnen verdedigen.

Mr. Lauwaars: Heeft u cliënt nu informatie, een begin van informatie dat het OM nu iets gedaan heeft waardoor de niet-ontvankelijkheid in het geding kan komen?
Mr. Van Schaik: Ik ben er niet bijgeweest, maar ik heb informatie dat hij die heeft.
Mr. Lauwaars: Betreft het nu alleen de zaak van de heer Soerel, of ook de zaken van de andere verdachten?
La Serpe antwoordde zelf: Ik durf zelfs te zeggen dat het zaaksoverschreidend is.
Mr. Lauwaars: Gaat het nu over de inhoud van de verklaringen?
La Serpe: Het gaat over de wijze waarop de deal tot stand is gekomen. De rechtbank heeft me vanmorgen laten zeggen dat ik verplicht ben de waarheid te zeggen, maar ik kan dat echter niet op deze manier.
Mr. Van Schaik vulde aan: De verdediging heeft vanmorgen gezegd dit op tafel te willen leggen omdat we pas sinds gisteravond de brief van Verwiel in ons bezit hebben. Cliënt heeft serieus de indruk dat hij zijn verdediging moet opgeven.

Er bleef nog wat onduidelijkheid hangen bij de rechtbank.
La Serpe merkte op: De situatie is erg ingewikkeld begrijp ik. Ik wil dat het OM mij de vrijheid geeft dingen te zeggen. Ik kan aannemelijk maken dat mij dat verboden wordt. Ik heb 27 september mijn raadsman gevraagd een fax te sturen om aan te geven wat ik wil verklaren. Ik kan niet zeggen wat daarin staat.
Lauwaars: Waarom kunt u dat niet zeggen dan?
La Serpe emotioneel: Omdat ik van alle kanten gedwongen wordt mijn mond te houden!!

Mr. Betty Wind: Is de situatie nou zo complex? De heer La Serpe maakt het nu complex. Het enige waar de heer La Serpe over moet zwijgen is waar het zijn veiligheid betreft. De heer La Serpe wordt geen strobreed in de weg gelegd te praten over andere zaken. Het klopt dat ik de fax van de heer Van Schaik heb ontvangen. Een ander aspect is aan de orde. In de toegezonden tekst staan aspecten die wel degelijk de strafzaak raken.

Mr. Lauwaars: Het lijkt erop dat u de rechtbank wilt gebruiken mevrouw Verwiel te bewegen de geheimhouding op te heffen?

La Serpe: Als het OM mij beweegt  door middel van oneigenlijke toezeggingen te bewegen tot verklaringen en men komt die niet na..... De zaaksofficier is direct betrokken bij het TGB-traject. Er is mij gisteravond nog verboden daar over te praten. Wat heeft Marjolein Verwiel gedaan? Ze heeft niet naar mij geantwoord, maar naar het zaaks-OM, terwijl het mijn verdediging betreft.

Mr. Lauwaars klonk verbaasd: U bestraffen als u praat?
La Serpe reageerde boos: U weet echt niet wat voor doortrapte honden het zijn van het TGB! De directe beveiliging van een familielid is zelfs al geheel opgezegd. Er is geen enkele persoonlijke beveiliging meer voor die jongen. (Er klonk een harde KLIK! Het geluid viel weg. De microfoon werd uitgezet door Mr. Jan Peter van Schaik om erger te voorkomen.)

Mr. Betty Wind zei daarop: Oh, dat is de heer Van Schaik. Persoonlijk zou ik ook willen ingrijpen. Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet. We hebben wel behoefte aan overleg.

Na een korte pauze ging Mr. Betty Wind verder. (samengevat)
Mr. Wind: We hebben het gevoel dat La Serpe de rechtbank gebruikt om bij het TGB gedaan te krijgen wat hem zo niet lukt. We weten dat het TGB geheimhouding vereist. Hij zet dat nu gewoon op het spel. Maar waarom zegt hij de overeenkomst niet gewoon op? Maar dat doet ie niet. Hij laat alleen wat balonnetjes op zonder inhoud. Maakt hij het nou zo complex, of is het nou zo complex?

De TGB-officier schrijft dat de overeenkomst met La Serpe bestaat uit verplichtingen die de heer La Serpe moet nakomen. De TGB-officier zegt dat La Serpe voornemens is dingen te verklaren. Ze zegt dat hij dat gewoon kan doen. Hij kan alles zeggen wat hij wil, behalve als het zijn beveiliging raakt. Zijn dit mijn kaders? Nee, het zijn die van de zaaks-officier. La Serpe stelt dat alles met elkaar verbonden is. Hij onderbouwt dit zelf niet. Hoe dan? Dat kan hij niet zeggen. Hij zegt dat hij dingen kan bewijzen. Hij onderbouwt dit echter niet verder. In de schriftelijke verklaring zie ik geen punten die de niet-ontvankelijkheid zouden kunnen inhouden.

Hoe zit het nu met die balonnetjes? La Serpe vraagt de rechtbank de geheimhouding op te heffen. Wij vinden dat dat moet worden afgewezen. Subsidiair ex artikel 187d. Als daar aan voldaan is, is het mogelijk dat La Serpe een verklaring aflegt bij de rechter-commissaris en dat deze het eerst leest en kan bepalen of het de beveiligingskaders raakt. We stellen voor gewoon verder te gaan en willen La Serpe erop wijzen dat niet antwoorden gevolgen kan hebben voor de deal.

De rechtbank trok zich terug voor beraad en besloot dat verzoeken moeten worden afgewezen omdat deze te weinig onderbouwd zijn. Er is tevens te weinig onderbouwing dat dit zaaks-OM onrechtmatig heeft gehandeld. Wel kan La Serpe op 10 oktober met een nadere onderbouwing komen. Hij kan met 'aspecten' komen die het OM heeft gedaan, aldus Mr. Lauwaars. Intussen kan La Serpe kan zich nog altijd beroepen op zijn verschoningsrecht

Vrijdag gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel gewoon verder.

(Morgen probeer ik ook nog mee te pakken wat vandaag reeds voor het zoveelste La Serpe-incident is besproken) 

Dino Soerel: 'Ik ben niet de baas van de onderwereld'

Bondtehond
Aangepast zoeken