dinsdag 30 september 2014

'Hof laat verklaringen nieuwe kroongetuige Fred Ros in Passage toe en zaak gaat door'

Vanmiddag maakte het Gerechtshof bekend dat Fred Ros wordt toegelaten als kroongetuige in het Passage-proces. De aanwezige pers hoorde toe hoe voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen de beslissing voorlas aan de verdachten Dino Soerel, Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en hun raadslieden. Advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus gaf kort daarvoor aan dat Fred Ros ook aanwezig was en dat hij voortaan in de getuigencabine zal plaatsnemen, vermomd met schmink en een pruik. Dit omdat Ros sinds het bekendmaken van het sluiten van een deal met het Openbaar Ministerie geen maatje meer zou zijn van zijn medeverdachten, maar een vijand. Daar was vooral Ali Akgün volgens de AG nogal duidelijk over geweest in zijn voorgedragen reactie.Het Hof heeft beslist dat de verklaringen van Fred Ros en alle stukken over de deal zelf aan het dossier mogen worden toegevoegd. De wet staat toe dat ook in een laat stadium van een proces nieuwe stukken worden ingebracht. Verder heeft het OM bij het sluiten van de deal de juiste weg gevolgd door toestemming te vragen aan de rechter-commissaris, die die toestemming ook heeft verleend. Het bestaan van de deal is daarom een vaststaand gegeven waar het Hof niet omheen kan.

Inhoudelijk bezien gaan de verklaringen van Ros over de beschuldigingen waarvoor een aantal verdachten in Passage terecht staan. Ze zijn dus van belang voor de waarheidsvinding. Passage is een ingewikkelde zaak en de belangen zijn groot. Dat alles betekent dat het OM de plicht heeft die stukken in te brengen. De voeging van die stukken is dus niet in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde, maar juist in het belang daarvan. Het Hof benadrukt dat het op dit moment oordeelt over de processuele kant van de zaak. De inhoudelijke bezwaren van de verdediging zullen later aan de orde komen.

Passageproces niet terug naar de rechtbank
Het Hof wijst de verzoeken van een aantal raadslieden om de zaak terug te wijzen naar de rechtbank af. Van terugwijzing kan alleen sprake zijn als bij de rechtbank in wezen geen volwaardige berechting heeft plaatsgevonden. Terugwijzing op grond vanwege een na het vonnis gesloten deal past niet in ons wettelijk stelsel. Het recht op berechting in twee instanties betekent niet dat alle belangrijke bewijsmiddelen en/of fundamentele verweren altijd zowel door de rechtbank als het Hof moeten worden beoordeeld. Het Hoger beroep is bedoeld om voldoende ruimte te bieden voor herkansing en herstel aan beide partijen.

Voortgangsbewaking
Een punt van zorg is de voortgangsbewaking. Er is kennelijk opsporingsonderzoek gaande, waarvan aard en inhoud voor het Hof vergaand onduidelijk zijn. Ook de verdediging wordt voor een lastige opgave geplaatst. Het Hof neemt geen genoegen met de aankondiging van de Advocaten-generaal dat zij zo nodig verslag zullen doen van de ontwikkelingen. Zij krijgen de opdracht het Hof concrete informatie te geven over het lopende opsporingsonderzoek en de gevolgen daarvan voor de tenlastelegging en de tijdsplanning. Met name waar het gaat om de beschuldigingen van het lidmaatschap van een criminele organisatie acht het Hof zeer onwenselijk dat lang onduidelijk zal blijven wat de beschuldigingen precies inhouden.

Planning
De planning is op dit moment als volgt: op 10 oktober 2014 zal het Openbaar Ministerie de gevraagde nadere informatie verstrekken; op de zittingen van 27 en 28 oktober 2014 mag de verdediging naar aanleiding daarvan regieverzoeken doen. Op 4 en 6 november 2014 is zittingsruimte gereserveerd voor de reactie van het Openbaar Ministerie en eventuele uitloop.

Bondtehond