dinsdag 1 september 2015

Liquidatieproces Passage na zomerreces hervat met eerste regiezitting

Het grote liquidatieproces 'Passage' in het JCS zal na het zomerreces langzamerhand weer op stoom komen, vandaag te beginnen met een regiezitting die vanmorgen reeds plaatsvond op Schiphol. Het was een vrij korte zitting die voor de middag werd beëindigd door de voorzitter van het Hof. Donderdag a.s. zullen de advocaten van Dino Soerel en Jesse Remmers hun verzoeken / onderzoekswensen kenbaar maken aan het Hof. Vandaag was eerst het Openbaar Ministerie aan de beurt en maakte e.e.a bekend omtrent het 'Vandros-onderzoek', naar vermeende liquidatieopdrachten door Willem Holleeder, en vorderingen die ook van belang zijn voor het Passageproces. Zoals bekend zullen Passage en Vandros onmiskenbaar vele raakvlakken hebben en zullen diverse getuigen, denk o.a. aan de zusters Astrid + Sonja Holleeder en Sandra den Hartog, zowel in Vandros als Passage van belang zijn om te worden gehoord.

Mr. Fébe Schoolderman verzoekt onderzoek door Fox-IT

Verdachten: Aanwezig waren Dino Soerel, Jesse Remmers en Moppie Rasnabe.

Het Hof begon met enkele mededelingen aan alle procespartijen en als enige advocaat had de raadsvrouw van Moppie Rasnabe, Mr. Fébe Schoolderman, verzoeken tot onderzoek. Zij lichtte die verzoeken toe. Maar eerst was de beurt aan het OM om mededelingen en verzoeken te doen.

Het OM:
Op 24 augustus heeft het OM de resultaten van het onderzoek Vandros ontvangen en zijn deze ook verstrekt aan de verdediging. Verder zijn er aanvullende stukken verstrekt uit onderzoeken Perugia, Agenda, Art. 140 (criminele organisatie) en Vandros-algemeen. Er zijn 4 onderzoeken aan Vandros toegevoegd, te weten Fazant en Boeddha (poging liquidatie en liquidatie John Mieremet), Viool (liquidatie Cor van Hout en Robert ter Haak)) en Enclave (liquidatie Willem Endstra + poging moord/poging doodslag op David Denneboom). Het OM heeft daartoe 6 dozen met stukken uit voornoemde onderzoeken aan de verdediging verstrekt, echter het is het OM nog niet gelukt reeds alle stukken in z'n geheel te verstrekken. Het OM van Vandros heeft nl. laten weten de stukken uit Vandros niet tijdig te hebben kunnen verstrekken. Het OM heeft een selectie van relevante stukken uit Vandros verstrekt. Men heeft daarbij gekeken naar stukken in zowel belastende als ontlastende zin. Het Hof kan eventueel later beslissen of andere stukken ook relevant zijn en alsnog gevoegd dienen te worden. Viool en Enclave zijn in zijn geheel gevoegd omdat het ondoenelijk was een schifting te maken van relevant / niet-relevant.

De op 31 december 2014 in Amsterdam-Noord geliquideerde Turk Okan Fidan blijkt op 23 januari 2009 kluisverklaringen te hebben afgelegd die pas met zijn toestemming of na zijn dood gebruikt mochten worden. Fidan heeft volgends het OM verklaard dat Ali Akgün de moord op voetbalvoorzitter Nedim Imaç van de Amsterdamse voetbalclub Türkiyemspor (onderzoek Warande) zou hebben geregeld. De advocaten-generaal van het OM Mrs. Cynthia de Jong en Frits Posthumus willen daarom dat de verklaringen aan het Passagedossier worden toegevoegd omdat die volgens het OM van belang zijn i.v.m de betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe en Ros. Okan Fidan zou onder meer hebben verklaard over 'het rondje lopen door Akgün en ene R. (Turks klinkende naam)' en ontmoetingen bij een Chinees restaurant in Buitenveldert. Fidan verklaart deels uit eigen wetenschap, aldus AG Mr. Posthumus.

De eerstvolgende pro-forma zitting in Vandros is op 11 september as. en een volgende (waarschijnlijk ook pro-forma) zitting staat gepland in december.

De inhoudelijke behandeling van 'Enclave' staat gepland 2 tm 20 november 2015 en zal Hidr Kormaz in Enclave worden gehoord op zitting in de Bunker te Osdorp.

Stukken uit Vandros zijn in Passage verstrekt. De dames Holleeder en Den Hartog zullen dus gehoord moeten worden in zowel Vandros als Passage, want ze zijn in beide zaken van belang. Dat zal, aldus het OM, een zware emotionele belasting vormen voor deze geuigen. Dat blijkt uit verklaringen van deze dames. Men wil de verhoren van deze getuigen daarom zo geconcentreerd mogelijk laten plaatsvinden. Volgens het OM moet voorkomen worden dat ze keer op keer worden gehoord over min of meer dezelfde feiten en/of gebeurtenissen. Het OM in Vandros heeft 25 augustus aangekondigd aan de rechtbank dat men op de pro-forma zitting van 11 september een verzoek zal doen de 3 dames in december te horen op zitting. In een brief heeft het Vandros-OM laten weten het onwenselijk te vinden de 3 getuigen eerder in Passage te horen dan in Vandros en verzoekt de getuigen eerst in Vandros te horen aangezien ze primair in Vandros zijn afgelegd. De rechtbank zal binnenkort nog beslissen over dit verzoek. Ook dit OM is van mening dat de dames eerst in Vandros worden gehoord omdat ze primair in van belang zijn in Vandros. De reden dat ze zijn gaan verklaren is nl.: Holleeder.

Ook in Passage zijn de verklaringen onder meer van belang omdat:

- Holleeder aan Astrid Holleeder zou hebben verteld dat Dino Soerel een 'werkcontact' van hem was. Waaruit die samenwerking zou bestaan heeft hij echter niet benoemd. Wél zou ze hebben gehoord dat Danny Kuiters en Dick Vrij tot die groepering behoorden. Uit de verklaringen van Astrid Holleeder is af te leiden dat er eerst een groepering was van Soerel, bestaande uit Soerel, Kuiters, Vrij en Holleeder, dat het contact is verbroken in het voorjaar van 2011, maar kennelijk weer is hersteld in 2012. Volgens Astrid Holleeder zou Kuiters voor Holleeder met Soerel gaan regelen dat het weer goed zou komen en was de dreiging voor zijn leven op dat moment nihil.

- Uit de verklaringen van Astrid Holleeder blijkt van betrokkenheid van Holleeder bij het opdrachtgeven voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Die betrokkenheid wordt ook genoemd door La Serpe, Q5, Maria Houtman, Sander Hulsman en Ros. La Serpe en Ros verklaren ook dat Soerel betrokken was bij de liquidaties op Houtman en Van der Bijl.

- Holleeder op 17 oktober 2013 aan Astrid Holleeder zou hebben verteld dat Ros niet op de bij die moord gebruikte motor heeft gereden bij de liquidatie van Cor van Hout. Dit was in een periode dat Holleeder veel stress zou hebben over het afleggen van de kluisverklaringen door Ros en nog vóór het afleggen daarvan en het verklaren op zitting in Passage. Dat Holleeder erover sprak met zijn zus was n.a.v het boek 'Cor' over Cor van Hout van Hendrik Jan Korterink waarvan Korterink het manuscript aan Holleeder op voorhand zou hebben doen toekomen. Het boek is op 6 november 2013 verschenen.

Het OM verzoekt om misdaadjournalist Peter R. de Vries te horen als getuige in Passage over zijn contact met Holleeder en diens zussen. Ook zal de Naarden-Vesting ontmoeting tussen o.a. Holleeder en De Vries ter sprake komen waarover De Vries onder ede een ontkennende verklaring heeft afgelegd op zitting. Althans, hij kon het zich niet herinneren...

Er zijn kennelijk tapgesprekken waarmee het OM zijn geheugen zal proberen op te frissen. (Niet alleen La Serpe, maar ook obers van 'Het Arsenaal', die De Vries hadden herkend en zelfs nog bonnetjes hadden bewaard van de tafel waaraan Holleeder cs. en De Vries maar 1 gang hadden genuttigd, een salade en mineraalwater, verklaarden dat De Vries en Holleeder wel degelijk in het restaurant aan één tafel hadden gezeten. - red.)

De verdediging: 
Hierna kreeg Mr. Fébe Schoolderman namens haar cliënt Mohamed 'Moppie' Rasnabe het woord.

Moppie Rasnabe en zijn raadsvrouw Mr. Schoolderman kregen gelegenheid een aantal verzoeken te doen en toe te lichten. Het is al eerder te sprake gekomen, (In het kort): Moppie Rasnabe en zijn raadslieden zijn van mening dat bepaalde telefoonnummers die voorkomen in bestanden op een in Marokko in beslag genomen laptop, die als bewijs voor het OM dienen, nog niet eens uitgegeven waren door de Spaanse telefoonmaatschappij in het jaar van inbeslagname. Betreffende maatschappij Yoigo is pas in 2007 van start gegaan en de (in die laptop gevonden) nummers zouden pas in 2007 op de markt zijn gekomen. Middels een rechtshulpverzoek aan Spanje is inmiddels bevestigd dat betreffende nummers nog niet in werking waren in 2002 of 2006. Hoe kunnen die nummers dan in die laptop komen? Volgens Rasnabe moeten ze er later in gezet zijn door rechercheurs.

Er is dus al langere tijd een heel onderzoek gaande (zie link) met rechtshulpverzoeken aan Spanje naar dit geval van mogelijke fraude door rechercheurs en er worden meerdere computers onderzocht naar manipulatie van gegevens. Volgens de verdediging van Rasnabe worden aanvullende processen-verbaal waarin verbalisanten zeggen dat 'ons niet is gebleken dat bestanden zijn gemanipuleerd' niet nader onderbouwd en is er nader (digitaal) onderzoek nodig.

IT-specialisten van FoxIT hebben op verzoek van het kantoor Kuijpers en Nillesen reeds een voor-onderzoekje gedaan naar een image (kopie) van de harde schijf en stellen dat nader (digtaal) onderzoek naar de orginele forensische kopie gedaan zal moeten worden om duiding te kunnen geven aan de juistheid en zorgvuldigheid van de interpretatie van digitale informatie aanwezig in het dossier. Mr. Schoolderman verzocht vandaag (primair) een deskundige op het gebied van forensisch digitaal onderzoek -bij voorkeur een forensisch digitaal expert werkzaam bij FoxIT- opdracht te geven onderzoek te doen naar het digitale materiaal middels onderzoek aan images van PC 1, 2, 3 en 4.

PC 1 = Laptop Gericom M6-T op 31 januari 2003 in beslaggenomen in woning Katja Schuurman in Vinkeveen.
PC 2 = Laptop HP Pavillion DV4000 Seagate op 12 februari 2007 in beslaggenomen Tetouan - Marokko.
PC 3 = Desktop Acer E300 op 13 februari 2007 in beslaggenomen in de woning van Francis K. in Amstelveen.
PC 4 = Desktop Microstar medion V6 op 13 februari 2007 in beslaggenomen in woning waar Pauline N. op dat moment verbleef in Vinkeveen.

Inmiddels is duidelijk dat de verdediging van Rasnabe ernstig twijfelt aan de integriteit van het materiaal en de handelswijze van het opsporingsapparaat. Het OM heeft de onregelmatigheden en onduidelijkheden niet kunnen verklaren, aldus de verdediging van Rasnabe, laat staan de twijfels kunnen wegnemen. Mocht het primaire verzoek worden afgewezen, verzoekt de verdediging van Rasnabe de originele images -het bronmateriaal- van de 4 computers aan de verdediging te verstrekken. Mocht het Hof beslissen dat twijfels onvoldoende zijn om nader onderzoek te gelasten, verzoekt de verdediging -meer in het kader van equality of arms-beginsel- over dezelfde informatie te laten beschikken als het OM. De verdediging wijst daarbij op jurisprudentie van een uitspraak inzake Kuopila versus Finland. (27 april 2000; no. 27752/95) Verder verzoekt Mr. Schoolderman om het voegen van aanvullende processen-verbaal. En tot slot vraagt men het OM de hashwaarde van een hardeschijf waarop een image was wegeschreven te achterhalen om uitsluitsel te geven of een image uit 2003 overéénkomt met een image uit 2008.

*

Aankomende donderdag zullen de raadslieden van Soerel (Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra) en Remmers (Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz) hun verzoeken en onderzoekswensen bekend maken.

*

Het Hof:
De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen leidde deze zitting zoals gewoonlijk weer strak in goede banen en gaf hij aan dat het Hof op 21 september de beslissingen bekend zal maken op de verzoeken van deze week.

Het Hof vroeg nog aan Mr. Meijering hoe het met Sjaak Burger is momenteel, maar de raadsman van Soerel wist het niet precies en schoof deze vraag graag door aan zijn collega van kantoor, de raadsman van Burger Mr. Marnix van der Werf.

Burger zal overigens wat het OM betreft moeten worden gehoord in Passage als getuige omdat hij op 2 juni 2015 een verklaring heeft afgelegd over de aanslag op zijn leven in Panama. Het zou volgens Burger te maken hebben met de moord op Cor van Hout. Daarin zei hij: "Hij heeft ze gestuurd om me te vermoorden". Wie er met 'hij' wordt bedoeld, is kennelijk nog onduidelijk.

Er werd vandaag (nog) niets gezegd over de verklaring(en) die de bekende crimineel Piet Schneider heeft afgelegd over hetgeen hij naar eigen zeggen van Fred Ros zou hebben gehoord: dat Fred Ros wél op de motor zat die gebruikt is bij de liquidatie van Cor van Hout. Wellicht komt dat donderdag aan bod.

Al met al wel een interessant begin van het nieuwe procesjaar zo vlak na de zomervakantie dat weer veelbelovend is voor de aankomende tijd.

Donderdag 3 september weer verder.

Bondtehond