dinsdag 2 september 2014

Gwan Ong blijft in voorlopige hechtenis

Voormalig lijfwacht van Klaas Bruinsma, Gwan Ong, sinds kort gescheiden van mevr. Pascale Stoeltie, de zus van Harry Stoeltie, blijft in voorlopige hechtenis. De Pro-forma zitting van het Hoger beroep in het nieuwe Hof aan het IJdok te Amsterdam duurde slechts 15 minuten. Mr. Geertjan van Oosten, de raadsman van Ong was aanwezig en deed een opheffingsverzoek. De voorzitter nam eerst het woord en deelde de aanwezigen mede dat het 11Cary-dossier nog niet door de rechtbank in het bezit is gesteld van het Hof en dat het Hof daarom aanhouding van de zaak wilde tot 25 november om 9:30. Intussen zou het dossier waarschijnlijk dan wél in bezit van het Hof moeten zijn, ging de voorzitter vanuit. Mogelijk dat het Hof dan een eerdere zittingsdatum kan plannen.

Gwan Ong blijft zitten


Hierna kwam Mr. Van Oosten aan het woord, maar de raadsman gaf aan geen onderzoekswensen te hebben. Wel deed de advocaat van Gwan Ong een verzoek tot opheffing. De uiteindelijke straf van Ong is 18 maanden waarvan 3 voorwaardelijk geworden, en dat is hoog vergeleken bij wat er voor een vergelijkbaar strafbaar feit (wapenbezit, overtreding wet wapens en munitie) doorgaans wordt opgelegd. Gwan Ong moet nog zo’n 6 maanden uitzitten van die straf.

Van Oosten (samengevat): We gaan er vanuit, een beetje pessimistisch bekeken, dat als het Hof 25 november weer een Pro-forma zitting houdt en als het een beetje tegenzit, pas 3 maanden later de inhoudelijke behandeling is. Dan is eigenlijk de race al gelopen en zit de straf van de heer Ong er reeds bijna op. Bij die stand van zaken wil ik het Hof verzoeken de voorlopige hechtenis te schorsen. Ik doe daarom vandaag een opheffingsverzoek. Cliënt heeft nu toch wel het onderste uit de zak gekregen van de rechtbank. Als je kijkt naar de mildere straffen, die voor wapenbezit door rechtbank Alkmaar normaalgesproken worden opgelegd, liggen die beduidend lager voor wapenbezit dan de heer Ong nu opgelegd heeft gekregen. Daarnaast is het dossier gekleurd door de omstandigheden van de post-echtelijke twist die momenteel alweer redelijk zijn geapaiseerd, want inmiddels zijn er reeds verstandige stappen gezet. Beide partijen hebben advocaten in de arm genomen, een kantoorgenoot van mij houdt zich bezig met de echtscheiding, de dochter is goed ondergebracht en er is een bezoekregeling tot stand gekomen. Ja, bij die stand van zaken kan ik me voorstellen dat het Hof tot een deel onvoorwaardelijk en een deel voorwaardelijk komt, maar een groter deel voorwaardelijk, bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden voorwaardelijk, of 9 maanden. De voorwaarden die nu gesteld worden, zijn wat dat betreft prima, zoals dat contactverbod, dat kan helemaal geen kwaad. Cliënt wil zich daar ook graag aan houden, daarom is hij vandaag ook meegekomen om u dat te bevestigen. Hij zegt: 'Ik heb ook geen enkele behoefte aan contact met zijn ex. ik vind dat dat nu wel goed gaat allemaal zo, via professionele partijen, en dat wil hij graag zo houden'. Dus dat zou een uitkomst kunnen zijn die ik zou kunnen billijken, laat ik het zo zeggen, en ook wel voorspelbaar acht, maar ja als die voorlopige hechtenis doorloopt, is eigenlijk die kans daarop verkeken. Dus ik wil u nu concreet vragen om hier te schorsen, uiteraard onder die bijzondere voorwaarden zoals die gesteld zijn door de rechtbank, dus feitelijk dat contactverbod, en als het Hof andere voorwaarden wenselijk acht, is cliënt uiteraard bereid zich daaraan te houden.

De advocaat-generaal vroeg afwijzing van het verzoek. Volgens haar zijn de ernstige bezwaren en gronden nog aanwezig en weegt het persoonlijke belang niet op tegen de ernst van de feiten. Het strafvorderlijk belang dient het Hof af te wegen tegen de persoonlijk omstandigheden. Als die niet zwaarder wegen dan het strafvorderlijk belang van de straf, voor de duur van 18 maanden waarvan 3 voorwaardelijk, dan zou Ong in hechtenis moeten blijven, aldus de AG. Ze vond dat Ong en zijn raadsman vooruitlopen op de beslissing van het Hof bij de inhoudelijke zitting en uiteraard, zo zei ze erbij, kunnen we niet in de toekomst kijken en zou het Hof op die gronden niet tot een beslissing van opheffing kunnen komen en verzocht zij het Hof bij die stand van zaken het verzoek af te wijzen.

Gwan Ong vroeg zich af wat hij nog kon toevoegen aan het betoog van zijn raadsman, op de vraag om een reactie door het Hof. Hij was van mening dat alles reeds was gezegd.

Hierop ging het Hof even in beraad en keerde na 5 minuten terug. De voorzitter deelde Gwan Ong en Mr. Geertjan van Oosten mede dat de voorlopige hechtenis niet wordt opgeheven. Het Hof was van mening dat het strafvorderlijk belang, afgewogen tegenover het persoonlijke belang, nog het zwaarste weegt en dat betekent dat het verzoek om schorsing wordt afgewezen, aldus de voorzitter van het Hof.

Gwan Ong nam afscheid van zijn raadsman, liep weg tussen twee parketwachten en wordt teruggebracht naar PI Almere waar Ong inmiddels naar is overgeplaatst vanuit de Koepel in Haarlem.

In mijn ogen is het maken van een belangenafweging en het op die basis nemen van een beslissing over eventuele gerechtvaardigde opheffing van voorlopige hechtenis zonder dossier een moeilijke, zo niet bijna onmogelijke taak voor het Hof. In dat opzicht kun je als gedetineerde die wellicht hoop had gevestigd op een voor hem positieve beslissing van het Hof, dat inmiddels voldoende tijd zou kunnen hebben gehad om naar het dossier te kijken, ware het niet dat de rechtbank zeer traag moet zijn geweest met de verstrekking van het 11Cary-dossier aan het Hof, omdat de uitspraak reeds maanden geleden plaatsvond, best kritisch over zijn, lijkt mij. Nu kon je bijna voor het beraad van het Hof de bui al zien hangen. Zo werkt dat dus in sommige gevallen.

Op 25 november vooralsnog dus eerst nog een Pro-forma zitting in het Hof aan het IJdok in de strafzaak 11CARY.

Bondtehond