donderdag 15 november 2012

'Het laatste woord van kroongetuige La Serpe'

Mr. Jan Peter van Schaik, de raadsman van Peter La Serpe, had de rechtbank verzocht of hij z'n dupliek als laatste mocht voordragen. Dit om de mogelijkheid te behouden eventueel nog te kunnen reageren op de dupliek van zijn confrères die hem voor zouden gaan. Aansluitend zou kroongetuige Peter La Serpe graag gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het richten van het laatste woord tot de rechtbank gaf de raadsman aan. Deze laatste woorden zal ik integraal weergeven onderaan dit rechtbankverslag.


Mr. Van Schaik kwam na de uitspraak van het openbaar ministerie: 'In het riool zwemmen geen witte zwanen', zelf met een afbeelding op zijn dupliek-pleitnota van een schilderij van Jan Asselijn: 'De bedreigde zwaan'. Op het schilderij staat een witte zwaan die bedreigd wordt door een hond. Boven de hond staat: 'Vijand van de Staat'. De zwaan wil zich met alle macht verdedigen tegen de vijand.

Mr. Jan Peter van Schaik: 'Dit deed mij onmiddellijk aan het Passageproces denken. Niet in het laatst door de uitspraak: "In het riool zwemmen geen witte zwanen". De zwaan op dit schilderij, wél een witte, wordt net zoals client bedreigd en deze wil zich met alle macht verdedigen tegen de vijand (van de Staat).

Al in mijn pleidooi heb ik aangegeven dat, anders dan in andere strafzaken, client zich meer moet verdedigen tegen de stellingnames van de medeverdachten en hun advocaten, dan tegen die van het zittings-OM. Daarom zal ik in deze dupliek tevens reageren op een aantal door de verdediging van de medeverdachten aangevoerde stellingen, daar waar het de positie van client betreft.

Voor wat betreft het tenlastegelegde persisteer ik bij wat in eerste instantie is gesteld'.

De raadsman besteedde vervolgens nog zo'n 13 pagina's aan dupliek omdat het, zoals hij zelf zegt, van belang is dat de rechtbank, na de zeer uitvoerige pleidooien en duplieken van de medeverdachten, het één en ander in het juiste perspectief blijft bezien.

(Hier volgen enkele samengevatte passages uit de dupliek van Mr. Van Schaik, gevolgd door het laatste woord van kroongetuige Peter La Serpe):

Vervolg Crimesite:

Mr. Van Schaik: Welke uitkomsten de zaken van de medeverdachten ook zullen hebben, uw rechtbank dient geen zwaardere gevangenisstraf aan client op te leggen, dan de door de officier van justitie geeiste acht jaar gevangenisstraf.

Bij pleidooi heb ik al gesteld dat uit de OM-deal geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis voortvloeit. Wat dat betreft wijs ik u op de eerste alinea van de inleiding van het repliek d.d. 16 oktober 2012, genaamd "De Sluitklapper". Hierin wordt namens het zittings-OM gesteld dat: "Zonder zijn beslissing om een deal aan te gaan met het OM en zonder zijn verklaringen, was het nooit zover gekomen dat het pakket aan Passage-zaken aan de rechtbank voorgelegd had kunnen worden. Dan wares de onderzoeken die op het moment van zijn aantreden nog liepen waarschijnlijk op een dood spoor geraakt, in ieder geval waar het betreft de opdrachtgevers en waren andere onderzoeken wellicht voor altijd op de plank blijven liggen".

Op basis van wat van de zijde van het OM bij requisitoir en in de repliek is gesteld en op basis van datgene dat ik namens client bij pleidooi heb aangevoerd, kan geconcludeerd worden dat client zich als getuige voldoende inspanningen heeft getroost en dat er voor uw rechtbank in ieder geval geen gronden zijn om hem zwaarder te straffen, dan geeist. De gang van zaken met betrekking tot de documenten uit de laptop van client rechtvaardigt zelfs een lagere straf, of is op zijn minst genomen een extra argument voor het niet opleggen van een zwaardere straf dan geeist.

De raadsman vindt dat de rechtbank rekening moet houden met het zijns inziens onherstelbare vormverzuim nu gebleken is dat het OM, aldus Van Schaik, wel degelijk stukken uit de laptop van La Serpe heeft bekeken en beoordeeld en dat de beoordeling zonder tussenkomst van de Deken is gemaakt en dat geheimhoudersinformatie afkomstig van de laptop van zijn cliënt is ingebracht in het Passage-proces. Hij verzoekt de rechtbank het voorgaande in het voordeel van zijn cliënt mee te laten wegen en La Serpe een lagere straf op te leggen.

[.....]

Mr. Jan Peter van Schaik: Ik zal, zij het niet uitputtend, ingaan op een aantal beweringen van de zij de van de verdediging van de medeverdachten. Er is onder meer een beeld geschetst van mijn client als kroongetuige die zijn hoofd net boven het moeras kan houden. Terugkomend op de afbeelding van het schilderij aan het begin van deze pleitnota, is het juist de op de bedreigde zwaan afkomende hond, die zijn kop net boven het water kan houden en dat is precies wat hier gaande is.

Gebaseerd op onder meer de stukken uit de laptop van client, komt men met een constatering, dat client als kroongetuige in staat is op geraffineerde wijze te liegen. Dit wordt uit en ten treuren herhaald. Nogmaals en ik herhaal, datgene wat mijn client op de zittingen in september van dit jaar diverse malen heeft aangevoerd. Op de tekst van het stuk, genaamd "De Droomgetuige" na, waren de overige teksten absoluut niet bedoeld om het domein van het contact tussen client en zijn raadslieden te verlaten.

Ik heb al eerder aangegeven, wat de context en de achtergrond was van een groot deel van de betreffende documenten. Die zijn opgesteld om de verschillende verdedigingsstrategieën in de strafzaak van client uiteen te zetten en te bespreken. Het is niet client geweest die de betreffende stukken heeft ingebracht. Het betreffen dus geen mededelingen van client als getuige en er kan dus ook niet worden gesteld dat client als getuige heeft gelogen.

Client staat er voor in dat hij als getuige naar beste vermogen heeft verklaard en daar waar het gaat om de ten laste gelegde feiten, hij als getuige met betrekking tot liquidaties nooit bewust onwaarheden heeft verklaard, of zaken zwaarder heeft aangezet. Waarom zou client hierover liegen? Waarom zou hij, terwijl er geen enkele verdenking tegen hem bestond en hij op eigen initiatief contact heeft gezocht met politie/justitie, over dergelijke ernstige feiten liegen? Hoe zou hij er beter van worden? Hij zou zich onverplicht blootstellen aan strafvervolging, gevangenisstraf moeten ondergaan en levenslang gevaar lopen, wat ook geldt voor zijn familie.

Volgens mij heeft mr. Meijering op enig moment het beeld opgeroepen, dat de officieren van justitie met hun kaplaarzen door het riool waadden op zoek naar de zwaan. Echter, heeft deze zwaan het riool zelf kunnen verlaten en heeft deze zelf de weg kunnen vinden naar de politie, zonder dat men naar hem op zoek was. Het hebben van een eigen belang, om er beter van te worden, speelt juist in het geval van client geen rol.

Het argument, dat de kroongetuige een eigen belang heeft bij het afleggen van onjuiste belastende verklaringen, zou wellicht bestaan, als client reeds verdachte zou zijn geweest en reeds vervolgd zou worden, of dat een vervolging aanstaande was. In dat geval zou een beoogd kroongetuigenschap hem in een voordeliger positie kunnen brengen. Nogmaals, daarvan was geen sprake, omdat zonder de verklaringen van client hij zelf nooit zou zijn vervolgd.

Namens de verdediging van de medeverdachten wordt gesteld, dat uit de documenten uit de laptop blijkt, dat client bereid is politiemensen en mensen van het OM op te offeren. Vervolgens wordt daaruit de conclusie getrokken dat cliënt ook bereid zou zijn om de medeverdachten op te offeren en dat dit daarom een aanwijzing is voor het feit dat client niet de waarheid spreekt.

Zoals hiervoor gezegd, heeft client zijn voormalige vrienden en compagnons opgeofferd door de belastende waarheid over hen op tafel te leggen. Client heeft zichzelf daarmee echter vanuit zijn toenmalig perspectief ook opgeofferd, omdat hij daardoor een strafeis van acht jaar gevangenisstraf over zichzelf heeft afgeroepen. Bovendien is hij daardoor zijn leven lang doelwit voor een belangrijk deel van de Nederlandse onderwereld.

*

Tot zover de dupliek van de raadsman van kroongetuige Peter La Serpe. Je kunt er nog lang en uitgebreid over schrijven, echter het meeste is natuurlijk reeds gezegd. Het is nu zoals voorzitter Mr. Lauwaars afgelopen maandag zei: "Er is eindelijk een einde is gekomen aan de materiële behandeling en de rechtbank zal het nu verder moeten doen zonder de adviezen van zowel het openbaar ministerie als de verdediging, want zo schrijft de wet dat nou eenmaal voor. Er breekt nu een tijd aan waarin de bal geheel bij de rechtbank ligt".

Tot slot van de dupliek droeg kroongetuige Peter La Serpe vanuit zijn gepanserde getuigenhokje zelf zijn laatste woord voor.

Lees hier: Laatste woord kroongetuige Peter La Serpe  

(of scroll naar beneden)
 
*
Wat ik later nog wel zal publiceren, zodra ik die teksten uitgewerkt heb, zijn de laatste woorden van zowel Dino Soerel en Ali Akgün. Tenslotte waren zij de enige twee andere verdachten die ook vrij uitgebreid gebruik maakten van hun recht op het laatste woord.

Bondtehond

Laatste woord Peter La Serpe

Laatste woord kroongetuige Peter La Serpe: 

Geachte rechtbank,

Toen ik de keuze heb gemaakt te gaan getuigen en uiteindelijk mijn handtekening onder de kluisverklaringen heb gezet, heb ik mij voorgenomen om koste wat het kost deze weg af te maken. Dat was achteraf gezien zwaarder en moeilijker dan ik in eerste instantie had gedacht.


Wat ik mij toen nog niet helemaal realiseerde was de magnitude van het geheel en de enorme weerstand die ik op mijn weg tegen zou komen. Ook de complexiteit van de dubbele positie waarin ik terecht ben gekomen heb ik schromelijk onderschat. Ik heb mij toen niet gerealiseerd dat justitie zo groot zou uitpakken en ik tot magnus pentitus gebombardeerd zou worden.

Echt veel tijd om dat te verwerken kreeg ik niet omdat vanaf dat moment de aanval door de heren advocaten en de Media was ingezet. Het vrij schieten op de kroongetuige was begonnen en het maakte niet uit of het waar was of niet. Ik had niet kunnen vermoeden wat voor vuiligheid ik over mij heen zou krijgen en in welke mate ik door het slijk gehaald zou worden. Ik heb begrepen dat er 3 whisky stokerijen failliet zijn gegaan sinds mijn aanhouding en dat het cocaïne gebruik in Nederland is gehalveerd. Honderden artikelen en tientallen bedachte theorieën zijn er gewijd aan het laten struikelen van deze kroongetuige terwijl er geen enkele overeind is blijven staan. In de confrontatie met enkele van de advocaten zijn zij meer bezig geweest met het plegen van karaktermoord dan met het aanvallen van de bewijzen. Wellicht omdat daar weinig resultaat te behalen was.

In 1 van de eerste keren dat ik mr. Nico Meijering bij Pauw en Witteman zag zitten zei mr. Meijering; geef mij 20 minuten met deze kroongetuige en hij zakt volledig door het ijs. Nu mr. Meijering, uw bef zal ondertussen wel op de grond liggen want uw 20 minuten zijn voorbij en ik sta nog steeds recht overeind.

In de loop van het proces hebben verschillende advocaten zich van hun slechtste kant laten zien. Zij hebben geen middel geschuwd om mij te bespotten en te beschimpen in de Media en in de rechtbank, in een poging mij als persoon en daarmee de betrouwbaarheid van mijn verklaringen aan te tasten. Ik heb bijnamen gekregen, ben als junk weggezet en ben onterecht van het plegen van verschillende andere moorden beticht.

Toen ook die aanvallen faalden hebben de heren advocaten ervoor gekozen om te pogen mijn betrouwbaarheid te schaden door bewust valse getuigenverklaringen in te brengen met beïnvloede en geregisseerde getuigen. Ik heb de overtuiging dat de advocaten die deze getuigen hebben ingebracht allen op de hoogte waren en zijn van de valsheid van de door hen afgelegde verklaringen. Ik heb het dan over de verklaring van Peter Schoofs, Rob de Wit, F3 en F1.

Ik spreek hier mijn hoop uit dat de rechtbank in zijn eindoordeel niet alleen iets zegt over de bewijswaarde van deze verklaringen of het gebrek daaraan maar ook over de wijze waarop deze getuigen en hun verklaringen zijn ingebracht en de aansturing en beïnvloeding van deze getuigen. Dit omdat ook daardoor bevestiging zou zijn te vinden voor de betrouwbaarheid van mijn verklaringen over liquidaties.

Door pleidooien in te dienen van meer dan 1250 paginas poogt men de oorverdovende waarheid te overstemmen. Die veelheid van woorden zijn er juist een indicatie van dat de verdediging geen valide argumenten heeft om mijn beschuldigingen te weerleggen waardoor men niet anders kan dan verwarring te zaaien door uw rechtbank te overstelpen met een vrachtlading aan ruis, bestaande uit suggestie, aannames en onbewezen theorieën welke dan weer worden onderbouwd met nieuwe suggesties en nieuwe aannames. Volgens de verdediging zijn alle scenarios mogelijk behalve het scenario dat ik de waarheid heb gesproken, terwijl dat toch wel het meest aannemelijke en het meest voor de hand liggende scenario is.

Als uw rechtbank in uw overweging over de betrouwbaarheid van mijn verklaringen over liquidaties logisch redeneert en vervolgens naar de objectieve feiten kijkt dan zult U zien dat dit in elkaars verlengde ligt en dat er geen sprake is van twijfel over de betrouwbaarheid van mijn verklaringen over liquidaties. De waarachtigheid van mijn verklaringen wordt hierdoor juist onderstreept en bevestigd.

De pleidooien zijn tevens zo dik om U ervan te overtuigen dat er fouten zijn gemaakt door betrokken overheidspersoneel en waardoor het openbaar ministerie het recht op vervolging zou hebben verspeeld, alsook omdat ik onbetrouwbaar zou zijn en daarmee mijn verklaringen over liquidaties en waardoor dus niet tot een bewezen verklaring gekomen kan worden en de verdachten daarom zouden moeten worden vrijgesproken.

Geen van de verdachten heeft zichzelf echter verdedigt als ware hij onschuldig.

Laat mij het daarom nog maar eens voor een laatste maal tegen U zeggen zonder de overvloedige en buitengewoon goed geconstrueerde ruis die in het dossier aanwezig is;

Ik, Guiseppe la Serpe, kroongetuige van justitie, heb samen met Jessie Remmers, Cees Houtman van het leven beroofd op de wijze waarop ik vele malen tegen uw rechtbank heb verklaard. Wij hebben dit op instigatie en in opdracht gedaan van Ali Akgun, Dino Soerel en Willem Holleeder. Ik heb aan niemand een hekel en heb ook niemand verwisseld of er voor in de plaats gesteld.

Alle verklaringen die ik verder over liquidaties en/of opdrachten of uitlokkingen daartoe heb afgelegd zijn waar. Alle verklaringen die ik heb afgelegd waar ik zeg zaken van Jessie Remmers gehoord te hebben zijn waar.

Ik ben verantwoordelijk voor alle beslissingen die ik heb genomen en de gevolgen daarvan. Ik externaliseer de verantwoordelijkheid voor al die beslissingen niet, zoals mr. Meijering dat zo eloquent heeft verwoord in zijn pleidooi, maar heb daar volledig, en als enige, verantwoordelijkheid voor genomen. Het zijn juist zijn cliënten en de andere verdachten die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de door hen gepleegde strafbare feiten en zij zijn juist degene die hun verantwoordelijkheid externaliseren.

In deze rechtszaal zitten alleen maar daders en geen slachtoffers, laat daar geen misverstand over bestaan en laat u niet in de luren leggen door het theater van de verdediging want het is de waarheid, samengevat in enkele simpele maar veelzeggende zinnen.

Als ik schuldig in de zaal zou zitten dan zou ik ook mijn mond houden en pogen gezamenlijk de betrouwbaarheid van de kroongetuige te schaden waardoor alle aanklachten op losse schroeven zouden komen te staan. Dat kan ook niet anders, omdat als de verdachten zichzelf individueel zouden gaan verdedigen, zou dat zeker zijn weerslag hebben gehad op hun collega criminelen, die dan op hun beurt weer de bal terug zouden hebben gekaatst. Het is onder de omstandigheden tactisch gezien de enige juiste strategie om gezamenlijk en geregisseerd verdediging te voeren omdat als 1 van de verdachten mijn verklaringen zou bevestigen zou dat gevolgen hebben voor de bewijswaarde van al mijn verklaringen in de strafzaken van alle andere verdachten.

Men zou uit de door de verdediging gekozen strategie, om gezamenlijk en geregisseerd verdediging te voeren, zelfs een vorm van schuld kunnen abstraheren of in ieder geval van een schuldbewustzijn.

In plaats van een ontkenning van de feiten en daarna een motivatie van die ontkenning stottert men als er door de rechtbank vragen worden gesteld of vervalt men in stilzwijgen en valt daarna mij aan door te proberen aan te tonen dat er over de jaren inconsistenties in mijn honderden verklaringen zouden zitten.

Het antwoord van de verdachten op de door mij geuite beschuldigingen was; het niet waar, het is gelogen, ik heb niets gezien en heb niets gehoord, la Serpe is een junk en een fantast en mijn naam is haas. En dat dan elf keer. Ik denk dat dit een redelijke samenvatting is van het standpunt van de verdachten tot nu toe.

Enkel en alleen reacties met de strekking 'dat het allemaal niet waar is' zonder serieus in te gaan op de aangedragen beschuldigingen, stelt dan wel teleur, zoals mr. Meijering eveneens stelt in zijn dupliek.

Als ik echter onschuldig in de zaal zou zitten en er zou een levenslange straf boven mijn hoofd hangen dan zou ik moord en brand schreeuwen. Ik zou zeker de confrontatie zijn aangegaan met de kroongetuige om de rechtbank te overtuigen van mijn onschuld. Als onschuldige verdachte kan ik namelijk niet door de mand vallen en zou ik dus niets te verliezen hebben bij zo'n confrontatie, alleen maar te winnen. De kroongetuige is toch de veronderstelde leugenaar.

Alleen al het gegeven dat men zich niet inhoudelijk heeft durven verdedigen door met mij de confrontatie aan te gaan, is mijns inziens een bijzonder grote ondersteuning voor de betrouwbaarheid van mijn verklaringen over liquidaties.

Ook zou ik Jessie Remmers uitgefoeterd hebben om hem te laten verklaren en te bewijzen dat wat de kroongetuige allemaal zegt over afspraken en moordopdrachten niet waar is. Ik zou er geen genoegen mee hebben genomen dat alleen geprobeerd wordt gezamenlijk verdediging te voeren en te pogen de kroongetuige ongeloofwaardig te maken door karaktermoord te plegen. Ik zou echte getuigen à decharge hebben opgeroepen om mijn onschuld aan te tonen en te bewijzen dat ik op bepaalde tijdstippen geen afspraak had met Jessie Remmers en dus nooit moordopdrachten kan hebben gegeven.

Ik stel me voor dat je om je onschuld aan te tonen en een levenslange straf te voorkomen, dat je dan je eigen agenda, die van je vriendin, je moeder, je tante en die van je schoonmoeder aan de rechtbank voorlegt om aan te tonen dat je op het tijdstip van de moord of van de opdracht van de moord ergens anders was of dat je nooit in Diemen of de oude Baja geweest kan zijn op de door mij genoemde momenten. Geen halfslachtige kletsverhalen dat wat ik zeg niet klopt omdat ik een fantast of een junk zou zijn of dat er sprake is van een persoonsverwisseling.

Wat je ook niet doet als je echt onschuldig bent is geen antwoord geven op vragen van het OM of de rechtbank die proberen de waarheid te achterhalen. Je maakt ook geen gebruik van je zwijgrecht, ook al is dat je recht, omdat daardoor vele vragen open blijven staan en waardoor die onduidelijkheid blijft bestaan en je dus verdachte blijft. Als je écht onschuldig bent dan heb je belang bij meer duidelijkheid en zou je eerder zoveel mogelijk vragen beantwoorden om de rechtbank en het OM ervan te overtuigen dat je onschuldig bent en je vrij gelaten moet worden.

Vervolgens is er natuurlijk de TGB kwestie. Ik kan hier inhoudelijk niet teveel meer over zeggen maar door alle verklaringen over dit onderwerp en de speculaties van de verdediging in de Media wil ik het ook niet helemaal onbesproken laten.

Het feit dat ik mijn conflict met TGB hier in de rechtszaal heb gebracht heeft niets te maken met het waarheidsgehalte van mijn verklaringen over liquidaties maar enkel met gedane toezeggingen die niet werden nagekomen voor de zorg voor de veiligheid van mijn familie en mijzelf na detentie. Het is ook volstrekte lariekoek dat de conflicten voortkwamen uit mijn opgeschroefde financiële eisen. Er is ooit door het college een financieel kader vastgesteld en daar is nooit van afgeweken. Het conflict is nooit een keer over meer geld gegaan.

Dat ik gekozen heb met de staat samen te werken betekent niet dat ik mij daarom aan de TGB kant alles moet laten welgevallen en moet accepteren. Ik werd mijns inziens onrechtvaardig behandeld en kon en wilde mij daar niet bij neerleggen. De enige manier die ik kon bedenken om gehoord te worden was om de rechtszaal als platform te gebruiken. Ook mijn advocaten kregen bij TGB nauwelijks voet aan de grond om mijn belangen te behartigen. Ook met hen werd bijzonder slecht gecommuniceerd.

Mijn strijd met de staat en al mijn verklaringen als verdachte daaromtrent zouden daarom niet hetzelfde moeten worden gewogen als mijn verklaringen over strafbare feiten. Dat mijn verklaringen, die ik heb afgelegd als verdachte, daarna direct als getuige verklaringen in de strafzaken van de anderen zijn gevoegd zou mij als getuige niet moeten mogen worden aangerekend. Dit heeft mijns inziens niets van doen met de afspraken die ik heb gemaakt in de OM deal om alles eerlijk te vertellen over liquidaties. Dat waren 2 verschillende trajecten, om de woorden te gebruiken van de mensen die er verstand van hebben.

De veronderstelling van met name mr. Meijering en mr. Jansen, dat mijn verklaringen over liquidaties onbetrouwbaar zouden zijn omdat ik in de rechtszaal voor mijn TGB belangen ben opgekomen, is onzinnig. Au contraire zou ik zeggen.

Aan mijn gevecht tegen de staat kunt u afleiden dat ik niet bij het OM op schoot heb gezeten en dat ik onafhankelijk van datzelfde OM mijn eigen weg ben gegaan. Die onafhankelijkheid geldt ook voor mijn getuige verklaringen over de liquidaties. Hierdoor zou je eerder kunnen spreken van een bevestiging van mijn betrouwbaarheid.

Men zou kunnen zeggen dat ik op onorthodoxe wijze mijn TGB belangen heb behartigd in de rechtszaal maar om daardoor de betrouwbaarheid van mijn getuige verklaringen over liquidaties ter discussie te stellen is onterecht.

Met de denkpatronen die mij eigen zijn en die tot leven komen als ik onder druk kom te staan heb ik ruim 30 jaar kunnen overleven binnen het milieu. Op dit niveau is deze manier van denken de enige manier om je hoofd boven water te houden. Kijk U naar de andere verdachten, het zijn allen wolven en geen schapen.

Hoewel ik de keuze kroongetuige te worden oprecht heb gemaakt heb ik nog wel dezelfde denkpatronen en verdedigingsmechanismen. Door te kiezen KG te worden zijn niet alle denkpatronen opeens weg. Dit heeft tijd nodig en heeft verder niets met de betrouwbaarheid van mijn getuige verklaringen te maken. Men is juist met mij in zee gegaan omdat ik betrokken ben en omdat ik inzicht kan geven in het milieu en de denkwijze van de mensen die daarin functioneren. Om dan daarna opeens verbaasd te zijn over de wijze waarop ik mijn verdediging voer is op zijn zachtst gezegd naïef te noemen.

Nadat men mij heeft binnen gehaald zou ik opeens niet meer zelfstandig mogen denken en volgzaam en braaf moeten zijn om als getuige geloofwaardig te kunnen zijn en alles wat ik heb geleerd hoe te overleven laten varen. Kolder!

Ik ben gevormd door het leven dat ik heb geleid en kan en wil mijzelf niet ontkennen omdat ik een dramatische keuze heb gemaakt waardoor de richting van mijn leven 180 graden is gedraaid. Deze vorming van mijn karakter zal altijd een deel van mij blijven maar ik hoop in de toekomst wel te kunnen leren om mensen mijn vertrouwen te geven.

Ook het hebben van plan B is onderdeel van deze denkpatronen. Het hebben van een plan B en soms zelfs een plan C heeft mij meerdere keren gered in de periode dat ik in het milieu actief was. Als dit nu tegen mij zou worden gehouden spreekt dat niet van veel realiteitszin. Een ex-boef op niveau, met intellect, en 30 jaar milieu ervaring zonder plan B zou allang het loodje hebben gelegd. Plan B is ontstaan door mijn overtuiging dat de staat zijn afspraken niet nakwam en ik mij realiseerde dat ik er mogelijk na detentie alleen voor zou staan en 16 jaar geëist zou kunnen krijgen. Dit kwam niet overeen met de door mijzelf gestelde doelen.

Om terug te komen op het TGB: Om veiligheid te garanderen voert TGB (begrijpelijk) een gesloten en dominant beleid. Hiervoor wordt vertrouwen en overgave van een kroongetuige verwacht. Het TGB en de officier wisten bijna vanaf het begin dat deze zaken niet verenigbaar waren en zijn met mijn karakter en dat dit de grondslag was voor alle problemen met het TGB maar desondanks hebben zij vastgehouden aan deze voor mij onacceptabele omgangsvorm.

Als ik er nu op terug kijk zou ik zeker dingen anders hebben gedaan maar ik denk dat als je dezelfde vraag aan het TGB zou stellen, dat zij dat dan dezelfde mening zijn toegedaan.

Het lijkt me verstandig om in mijn laatste woord zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren over de TGB deal, maar door gemaakte afspraken blijft het behelpen. Door speculaties van de verdediging in de rechtbank en in de Media over dit onderwerp is mogelijk een verkeerd beeld is ontstaan wat gecorrigeerd dient te worden.

In een poging meer duidelijkheid te creëren daarom het volgende: Ik krijg geen 1,4 miljoen Euro. Ik krijg geen zak met geld die ik vrij mag besteden. Over de gelden die ik wel krijg zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Alle gelden zijn in het kader van veiligheid toegewezen. Bij het eventueel niet nakomen van de afspraken kan de gesloten overeenkomst per direct worden opgezegd. Dat is de waarheid en dat is waar U het mee moet doen.

Nog een laatste opmerking hierover naar aanleiding van de opmerking van mr. Meijering in zijn pleidooi over mijn psychologische profiel in relatie tot mijn strijd tegen de staat. Hij gebruikte om dit te verduidelijken een metafoor van een gorilla die geen natuurlijke vijand meer heeft. Ik zag daarin de psychologische hand van mr. Benedict Ficq die dit aan mr. Meijering heeft ingefluisterd en gedicteerd. Na het lezen van deze overduidelijk geniale analyse van mijn psyche kreeg ik een onbedwingbare drang om mijn mannelijkheid te bewijzen en met de hele groep sex te hebben en daarna lui achteroverliggend tegen een boom van mijn banaan te genieten. GRR…, zou die blinde eekhoorn dan toch een eikeltje hebben gevonden?

Ik zal in de toekomst al mijn getuige afspraken nakomen en verwacht daarvoor terug dat de staat zijn afspraken met mij nakomt. Verder verwacht ik dat de staat bij het organiseren van eventuele getuigenverhoren in hoger beroep, dat in overleg met mij zal doen en daarnaast alles in het werk zal stellen om dat op een veilige en fatsoenlijke wijze plaats te laten vinden met in achtneming van mijn status als vrij burger.

Over mijn motivatie om kroongetuige te worden kan ik kort zijn. Ter onderbouwing van deze motivatie wil ik nogmaals benadrukken dat ik geen strafeis korting van 8 jaar heb bedongen maar 8 jaar strafeis over mijzelf heb afgeroepen. CIE officier Sander de Haas heeft in de voorfase van het traject mij geen 8 jaar strafeis korting kunnen aanbieden om mij over te halen kroongetuige te worden.

Ik had toen ook al mijn kluisverklaringen afgelegd zonder dat mij door TGB of het OM zaken waren toegezegd waardoor de veronderstelling, dat ik door toezeggingen van de staat gemotiveerd zou kunnen zijn geweest mijn kluisverklaringen af te leggen, ook volledig mank gaat.

Ik was niet in beeld mbt liquidaties en zou daar mijns inziens ook nooit voor zijn aangehouden, laat staan voor worden veroordeeld, als ik mijzelf niet had gemeld. Wat Sander de Haas mij voorhield was dat ik 8 jaar tegen mij geëist zou krijgen als ik uit vrije wil zou besluiten om kroongetuige te worden. Zoals U weet heb ik daarmee ingestemd in mijn brandende wens om het milieu definitief de rug toe te keren.

Ik heb vele vragen moeten beantwoorden met betrekking tot mijn motivatie maar was in het begin toch flink verrast dat hieraan werd getwijfeld.

Men heeft mij aangevallen over het feit dat ik niet met tranen in mijn ogen mijn verhaal heb gedaan in een poging de rechtbank te overtuigen van mijn oprechtheid.

Ik ben van mening dat als ik wel mijn emoties had toegelaten in de rechtszaal dat de advocaten en verdachten daar dan zonder enig pardon misbruik van gemaakt zouden hebben. Ik sta daarom nog steeds achter mijn beslissing om de vragen die mij gesteld zouden worden zo zakelijk als mogelijk te beantwoorden en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

Ik was en ben oprecht gemotiveerd en behalve voor de strafmaat zal het me verder een zorg zijn of iemand dat gelooft of niet.

Hoewel er momenten van twijfel zijn geweest en ik verschillende keren spijt heb gehad er ooit aan begonnen te zijn, sta ik nog steeds volledig achter de keuze die ik ruim 5,5 jaar geleden heb gemaakt. Ik sta nog steeds overeind maar heb niet het gevoel een overwinning te hebben behaald. Ik had en heb nog steeds spijt dat ik mij ooit met zaken heb ingelaten waar menselijke slachtoffers bij zijn gevallen en hoop met deze getuigenissen in ieder geval iets te hebben recht gezet. Ondanks mijn getuigenissen besef ik heel goed dat het onrecht dat plaats heeft gevonden niet met getuigenissen is recht te breien. Zij, de slachtoffers, zullen altijd hun dierbaren moeten missen en daar kan ik niets meer aan veranderen. Hoewel te laat heb ik gedaan wat ik kon en meer dan oprechte spijt van mijn handelen kan ik hen niet bieden.

Ik kan met een volledige overtuiging zeggen dat ik nooit meer iets te maken wil hebben met het criminele milieu en alles wat daar mee samen hangt. Mijn 15 minuten bekendheid zitten er op en als het lot mij goed gezind is dan zie ik niemand van U ooit weer.

Hoogachtend,

Peter la Serpe

Bondtehond
Aangepast zoeken