maandag 1 februari 2010

'La Serpe volgens getuigen F1 en F3 bij meerdere levensdelicten betrokken'

De belangrijke mededeling die donderdag al werd aangekondigd, heeft mischien minder impact dan diverse media verwachtten, maar zou wel een heel ander licht kunnen werpen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de kroongetuige, Peter La Serpe. De raadslieden van de hoofdverdachten in het grote liquidatieproces meldden vanmorgen nl dat er twee verzoeken liggen bij de rechter-commissaris om twee nieuwe getuigen in het proces te brengen. Onder codenaam F1 en F3 zouden deze getuigen over La Serpe kunnen verklaren dat de kroongetuige mogelijk bij meerdere levensdelicten betrokken was. Lauwaars vroeg of de raadslieden wilden beginnen met die aangekondigde mededeling of met het afronden van de vragen. Mr. Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers, besloot te beginnen met het afronden van de vragen mbt het artikel 140 - dossier. Toen bleek dat de advocaat na enkele vragen toch min of meer de aangekonigde mededeling deed, was het OM daar op zijn lichtst gezegd 'not amused' over. Dit kwam de advocaat dan ook op een verwijt van zowel Lauwaars als ook het OM te staan.


Na de afronding van de laatste vragen legde advocaat Mr. Nico Meijering uit dat het advocatenteam de voor-mededeling had gedaan om deze procesdag niet verloren te laten gaan. Er was nl. sprake van dat reeds afgelopen week het art.-140 dossier afgesloten zou worden. Er waren ook niet veel vragen meer en op de vragen was afgelopen week al een voorzetje genomen. Meijering droeg voor uit een pleitnota, maar eerst had Mr. Janssen nog wat vragen over een loods.

Mr. Sander Janssen: De loods van Charles de Groot hadden we het over in het kader van het zaaksdossier. Kunt u zich dat herinneren?
Peter La Serpe: Jawel.
Janssen: Van wie is die loods?
La Serpe: Ik heb het daar niet over gehad. (het OM schudde ook nee)
Janssen: Wist u dat?
La Serpe: U zegt het net.
Janssen: In de kluisverklaringen zegt u: Er is een loods van Sjarl de Groot gebruikt. Heeft u kennis met andere loodsen in relatie tot levensdelicten?
La Serpe: Ik wil me verschonen.
Janssen: Hangt het niet samen met eventuele levensdelicten dat u in een loods bent geweest?
La Serpe: Ik weet niet waar u het over hebt.
Janssen: Eerder is geen enkel levensdelict door u gepleegd?
La Serpe: Dat klopt.
Janssen: U heeft één dood persoon meegemaakt. Uw schoonvader.
La Serpe: Ja, mijn schoonvader, ja.
Janssen: Er is iemand die zegt dat u iemand heeft doodgeschoten in een loods. Kunt u daar op reageren?
La Serpe: Onzin !
Janssen: U zou een ring zijn verloren met het wegmaken van een lijk?
La Serpe: Dat is onzin! Ik heb geen ander levensdelict gepleegd dan Houtman.
Janssen: U blijft erbij dat u geen delicten heeft besproken die buiten de overeenkomst zijn gebleven?
La Serpe: Ja!
Janssen: We hebben contact met personen die verklaren dat hij betrokken is bij een levensdelict. U zei al, ik heb niets met de CIE besproken. Heeft u niet gesproken over het wegwerken van lichamen?
La Serpe: Nee, daar heb ik niet over gesproken, het is ook niet zo.
Janssen: Wat zegt u over dat personen dit over u zeggen?
La Serpe: Klinklare onzin!
Janssen: Deze getuigen zeggen dat u niet de waarheid heeft gezegd. Wilt u ergens op informatie terugkomen?
La Serpe: Welke informatie? U bent de tegenpartij.
Op dit moment liet Lauwaars blijken er niet zo van gediend te zijn dat de raadsman eerst zei niet op de belangrijke mededeling in te gaan en dat nu toch deed middels enkele vragen.

Janssen verklaarde zich nader: We hebben 2 verzoeken liggen bij de RC over het inbrengen van 2 anonieme bedreigde getuigen. Mijnheer Meijering heeft de papieren.

Mr. Nico Meijering ging hierna verder: Allereerst wilde de advocaat niet onvermeld laten dat de verdediging zich enigszins heeft gestoord aan de in de media opgedoken suggestie dat zij gesteld zouden hebben vandaag met 'een verrassing' te komen. Dit had de verdediging nimmer gesteld en evenmin dat deze mededeling 'het proces volledig op zijn kop zou zetten'. Zoals gezegd had deze mededeling ten doel deze procesdag niet te verliezen. Wel vond men het van belang de kroongetuige La Serpe 'fris van lever' te laten reageren op de belangrijkste bevindingen die de verdediging afgelopen periode heeft gedaan en die op extreem gespannen voet staan met hetgeen wat La Serpe van meet af aan altijd heeft bezworen.

De belangen van de cliënten in dit reeds 3 jaar durende giga-proces zijn gelet op de ernstige beschuldigingen onmetelijk. Die belangen zijn in overwegende mate afhankelijk van de wijze waarop de waarheid gezocht wordt en de wijze waarop de resultaten van die zoektocht gepresenteerd worden, als die resultaten al gepresenteerd worden. Iedereen zal er van doordrongen zijn dat het kernbewijs geleverd is en wordt door de kroongetuige La Serpe. Ik geloof niet dat we overdrijven indien we stellen dat zonder de verklaringen van La Serpe er weinig vlees aan het vervolgingsbot overblijft, aldus de raadsman.

Meijering: Het zijn nu juist die verklaringen van La Serpe en de wijze waarop het OM de resultaten van de waarheidsvinding rondom deze kroongetuige - al dan niet- gepresenteerd heeft, die o.i de voorbije jaren de toets der kritiek niet hebben kunnen weerstaan. Zo was daar La Serpe die of zichzelf is gaan tegenspreken, of anderzins wisselend, totaal anders, of in strijd met de feiten is gaan verklaren. Maar daar was en is ook de presentatie door het OM van deze kroongetuige en de verklaringen die hij heeft afgelegd. Ik doel dan niet alleen op de vele incidenten variërend van het in het geheel niet of te laat inbrengen van stukken, tot en met de onvolledige verbatim verklaringen van La serpe, het kennelijke gestuurd zijn van deze getuige en de wijze waarop wij daaromtrent al dan niet geïnformeerd zijn. Ik doel ook op het feit dat het OM ondanks het voorgaande tot op de dag van vandaag is blijven volhouden dat La Serpe een betrouwbare getuige is die recht overeind zou blijven staan. En het zij nog maar eens gezegd dat La Serpe zijn spel meer en meer is gaan beheersen. Ik roep alleen reeds nog eens in herinnering de verpletterende stelligheid waarmee hij ter zitting de getuige Peter R. de Vries verbaal te lijf ging.

Los van het 'één getuige is geen getuige - vraagstuk', draait het strafproces en het lot van cliënten om de betrouwbaarheid van de kroongetuige; de wijze waarop, en de bereidheid van het OM om de waarheidvinding rondom deze kroongetuige te presenteren. En zoals bekend staan OM en verdediging hier tot op heden lijnrecht tegenover elkaar. Meest recent was daar vorige week nog het debat rondom het al dan niet toevoegen van onderliggende zaakdossiers voor zover La Serpe in die zaken verklaringen had afgelegd. Of kwam daar nog eens het debat voorbij betreffende de keus die het OM gemaakt heeft in de zaken waarvoor La Serpe wel en waarvoor hij niet vervolgd wordt.

Waar partijen het wel over eens lijken te zijn is het gegeven dat La Serpe gehouden is om niet alleen naar waarheid, maar ook naar volledige waarheid te verklaren omtrent zijn wetenschap van liquidaties en al helemaal van de liquidatiezaken die aan de orde zijn gebracht in de kluisverklaringen. Hij mag het voor anderen niet lelijker maken, net zomin hij het voor zichzelf mooier mag maken. Zo bent u bekend met het standpunt van de verdediging dat zulks bijvoorbeeld wel eens aan de orde zou kunnen zijn in de zaak Houtman. Of hij is er in het geheel niet bij geweest en maakt hij het voor de andere verdachten lelijker, of hij maakt het mooier voor zichzelf en is er wel bij geweest maar heeft zelf het vuistvuurwapen, de mogelijke Glock, gehanteerd door eigenhandig Houtman te vermoorden.

De verdediging heeft tezamen met de raadslieden van Jesse Remmers zojuist een tweetal verzoeken ex artikel 226a Sv. laten bezorgen bij de rechter-commissaris. De verzoeken betreffen een tweetal anonieme, o.i bedreigde, getuigen die ieder voor zich afzonderlijk uit eigen wetenschap kunnen verklaren omtrent La Serpe en zijn betrokkenheid bij een of meer levensdelicten. Hun verklaringen raken direct aan de onbetrouwbaarheid van La Serpe, welke onbetrouwbaarheid zich gelet op de inhoud van hun verklaringen niet alleen beperkt tot de kennelijke onwaarheden die hij rondom zijn betrokkenheid bij liquidaties gedebiteerd heeft.

Gelet op
- het grote verdedigingsbelang om de kroongetuige vandaag fris van lever onder ede te laten reageren;
- het grote belang van alle procesdeelnemers om de betrouwbaarheid van de kroongetuige ten volle te toetsen:
- het processtadium waarin alle procesdeelnemers verkeren;
alsmede
- het gegeven dat onze verzoeken inzake deze anonieme getuige als zaaksoverschrijdend dienen te worden beoordeeld;
achten wij het aangewezen kort te duiden wat deze getuigen kunnen verklaren.
Naast genoemd verdedigingsbelang dienen immers ook alle procesdeelnemers in staat te worden gesteld een inschatting te kunnen maken van het nadere verloop van het Passage-proces.
De getuigen, die wij duiden als de getuigen F1 en F3, kunnen beiden en ieder voor zich afzonderlijk onder meer verklaren dat:
- zij weten dat La Serpe in het strafproces op onderdelen niet de waarheid heeft gesproken;
- zij, los van elkaar, direct van La Serpe vernomen hebben dat La Serpe een man in 2001 of in 2002 in een loods heeft doodgeschoten en dat Jesse Remmers toen niet durfde of wilde schieten;
- zij, los van elkaar, direct van La Serpe vernomen hebben dat La Serpe na een liquidatie een ring zou hebben verloren bij het wegwerken van sporen;
- zij op basis van hetgeen zij, los van elkaar, direct van La Serpe hebben vernomen, weten dat hetgeen La Serpe rondom Peter R. de Vries heeft verklaard niet strookt met de waarheid.

Een aantal factoren brengt ons nog tot de volgende verzoeken gericht aan uw rechtbank en het Openbaar Ministerie.

Aan de rechtbank.
Gelet op,
- de grote verdedigingsbelangen;
- het zittingsschema;
- het feit dat uw rechtbank dit schema vandaag aan de orde wilde stellen;
- de te verwachten impact op mogelijk nader onderzoekswensen van zowel verdediging als Openbaar Ministerie;
wordt uw rechtbank verzocht ruimhartig extra zittingen in te plannen.
Hierbij tekenen wij nog aan dat de verdediging nog doende is een derde mogelijk anonieme getuige, vooralsnog geduid als F2, aan te brengen.

Aan het Openbaar Ministerie.
Gelet op,
- het feit dat het OM zonder meer met de verdediging belang zou moeten hechten aan de vraag of de kroongetuige nu op (essentiële) onderdelen al dan niet de waarheid heeft gesproken;
- het feit dat ieder te vermijden procesvertraging ook daadwerkelijk moet worden vermeden;
- de proceshouding die het OM heeft ingenomen met de betrekking tot de anonieme bedreigde getuige Q5;
- overigens de verschillen die te zien zijn tussen hetgeen de getuige Q5 enerzijds en de getuigen F1 en F3 anderzijds kunnen verklaren;
wordt het OM verzocht om
- in overweging te nemen zich niet (processueel) te verzetten tegeb bedoelde twee verzoeken ex. artikel 226a Sv van de verdediging.
- nu reeds de bestaande weigering bepaalde zaaksdossiers te voegen te heroverwegen.

Na deze verzoeken had de rechtbank grote behoefte 'even bij te komen'.
Rechtbankvoorzitter Lauwaars vond na de pauze dat 'de rails voor wat betreft de F-getuigen maar naar de RC moet lopen over hoe het F-en debat  zal plaatsvinden'.

La Serpe wist te melden dat hij dacht te weten wie een van de F-getuigen is. Hij heeft nl ooit eens een ring verloren en daar zou hij met ene Marion G., een ex-vriendin,. als enige over hebben gesproken. Mr. van Schaik, de advocaat van La Serpe, diende meteen een verzoek in de F-getuigen bij de rechter-commissaris te horen.

De afsluitende vragen waren niet schokkend, maar op de vraag van Mr. Janssen waarom Dino Soerel niet met La Serpe sprak, gaf de kroongetuige dit antwoord:
In de periode dat Jesse onderzocht werd, bleef Dino low-profile door het leven gaan, waardoor hij niet te veel zou opvallen bij de politie.

En op de vraag: Heeft u van Jesse gehoord dat Holleeder betrokken was bij enige zaak uit het dossier?, antwoordde La Serpe: Laat ik het zo formuleren. Door de zaken die Jesse mij heeft verteld is mijn overtuiging dat Holleeder bij minstens één zaak betrokken is.
Meijering: Welke is dat?
La Serpe: Cor van Hout natuurlijk.....

Kort hierop werd het proces voor vandaag afgesloten.
Donderdag gaat het verder met deeldossier Indiana, over de poging tot liquidatie van Russel Jones die zich ook wel 'Tony Vaz' noemt, aan het IJsbaanpad.

Door Bondtehond