Google+ Google+ Bondtehond bij het liquidatieproces: 'Het laatste woord van kroongetuige La Serpe' Google+

donderdag 15 november 2012

'Het laatste woord van kroongetuige La Serpe'

Mr. Jan Peter van Schaik, de raadsman van Peter La Serpe, had de rechtbank verzocht of hij z'n dupliek als laatste mocht voordragen. Dit om de mogelijkheid te behouden eventueel nog te kunnen reageren op de dupliek van zijn confrères die hem voor zouden gaan. Aansluitend zou kroongetuige Peter La Serpe graag gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het richten van het laatste woord tot de rechtbank gaf de raadsman aan. Deze laatste woorden zal ik integraal weergeven onderaan dit rechtbankverslag.


Mr. Van Schaik kwam na de uitspraak van het openbaar ministerie: 'In het riool zwemmen geen witte zwanen', zelf met een afbeelding op zijn dupliek-pleitnota van een schilderij van Jan Asselijn: 'De bedreigde zwaan'. Op het schilderij staat een witte zwaan die bedreigd wordt door een hond. Boven de hond staat: 'Vijand van de Staat'. De zwaan wil zich met alle macht verdedigen tegen de vijand.

Mr. Jan Peter van Schaik: 'Dit deed mij onmiddellijk aan het Passageproces denken. Niet in het laatst door de uitspraak: "In het riool zwemmen geen witte zwanen". De zwaan op dit schilderij, wél een witte, wordt net zoals client bedreigd en deze wil zich met alle macht verdedigen tegen de vijand (van de Staat).

Al in mijn pleidooi heb ik aangegeven dat, anders dan in andere strafzaken, client zich meer moet verdedigen tegen de stellingnames van de medeverdachten en hun advocaten, dan tegen die van het zittings-OM. Daarom zal ik in deze dupliek tevens reageren op een aantal door de verdediging van de medeverdachten aangevoerde stellingen, daar waar het de positie van client betreft.

Voor wat betreft het tenlastegelegde persisteer ik bij wat in eerste instantie is gesteld'.

De raadsman besteedde vervolgens nog zo'n 13 pagina's aan dupliek omdat het, zoals hij zelf zegt, van belang is dat de rechtbank, na de zeer uitvoerige pleidooien en duplieken van de medeverdachten, het één en ander in het juiste perspectief blijft bezien.

(Hier volgen enkele samengevatte passages uit de dupliek van Mr. Van Schaik, gevolgd door het laatste woord van kroongetuige Peter La Serpe):

Vervolg Crimesite:

Mr. Van Schaik: Welke uitkomsten de zaken van de medeverdachten ook zullen hebben, uw rechtbank dient geen zwaardere gevangenisstraf aan client op te leggen, dan de door de officier van justitie geeiste acht jaar gevangenisstraf.

Bij pleidooi heb ik al gesteld dat uit de OM-deal geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis voortvloeit. Wat dat betreft wijs ik u op de eerste alinea van de inleiding van het repliek d.d. 16 oktober 2012, genaamd "De Sluitklapper". Hierin wordt namens het zittings-OM gesteld dat: "Zonder zijn beslissing om een deal aan te gaan met het OM en zonder zijn verklaringen, was het nooit zover gekomen dat het pakket aan Passage-zaken aan de rechtbank voorgelegd had kunnen worden. Dan wares de onderzoeken die op het moment van zijn aantreden nog liepen waarschijnlijk op een dood spoor geraakt, in ieder geval waar het betreft de opdrachtgevers en waren andere onderzoeken wellicht voor altijd op de plank blijven liggen".

Op basis van wat van de zijde van het OM bij requisitoir en in de repliek is gesteld en op basis van datgene dat ik namens client bij pleidooi heb aangevoerd, kan geconcludeerd worden dat client zich als getuige voldoende inspanningen heeft getroost en dat er voor uw rechtbank in ieder geval geen gronden zijn om hem zwaarder te straffen, dan geeist. De gang van zaken met betrekking tot de documenten uit de laptop van client rechtvaardigt zelfs een lagere straf, of is op zijn minst genomen een extra argument voor het niet opleggen van een zwaardere straf dan geeist.

De raadsman vindt dat de rechtbank rekening moet houden met het zijns inziens onherstelbare vormverzuim nu gebleken is dat het OM, aldus Van Schaik, wel degelijk stukken uit de laptop van La Serpe heeft bekeken en beoordeeld en dat de beoordeling zonder tussenkomst van de Deken is gemaakt en dat geheimhoudersinformatie afkomstig van de laptop van zijn cliënt is ingebracht in het Passage-proces. Hij verzoekt de rechtbank het voorgaande in het voordeel van zijn cliënt mee te laten wegen en La Serpe een lagere straf op te leggen.

[.....]

Mr. Jan Peter van Schaik: Ik zal, zij het niet uitputtend, ingaan op een aantal beweringen van de zij de van de verdediging van de medeverdachten. Er is onder meer een beeld geschetst van mijn client als kroongetuige die zijn hoofd net boven het moeras kan houden. Terugkomend op de afbeelding van het schilderij aan het begin van deze pleitnota, is het juist de op de bedreigde zwaan afkomende hond, die zijn kop net boven het water kan houden en dat is precies wat hier gaande is.

Gebaseerd op onder meer de stukken uit de laptop van client, komt men met een constatering, dat client als kroongetuige in staat is op geraffineerde wijze te liegen. Dit wordt uit en ten treuren herhaald. Nogmaals en ik herhaal, datgene wat mijn client op de zittingen in september van dit jaar diverse malen heeft aangevoerd. Op de tekst van het stuk, genaamd "De Droomgetuige" na, waren de overige teksten absoluut niet bedoeld om het domein van het contact tussen client en zijn raadslieden te verlaten.

Ik heb al eerder aangegeven, wat de context en de achtergrond was van een groot deel van de betreffende documenten. Die zijn opgesteld om de verschillende verdedigingsstrategieën in de strafzaak van client uiteen te zetten en te bespreken. Het is niet client geweest die de betreffende stukken heeft ingebracht. Het betreffen dus geen mededelingen van client als getuige en er kan dus ook niet worden gesteld dat client als getuige heeft gelogen.

Client staat er voor in dat hij als getuige naar beste vermogen heeft verklaard en daar waar het gaat om de ten laste gelegde feiten, hij als getuige met betrekking tot liquidaties nooit bewust onwaarheden heeft verklaard, of zaken zwaarder heeft aangezet. Waarom zou client hierover liegen? Waarom zou hij, terwijl er geen enkele verdenking tegen hem bestond en hij op eigen initiatief contact heeft gezocht met politie/justitie, over dergelijke ernstige feiten liegen? Hoe zou hij er beter van worden? Hij zou zich onverplicht blootstellen aan strafvervolging, gevangenisstraf moeten ondergaan en levenslang gevaar lopen, wat ook geldt voor zijn familie.

Volgens mij heeft mr. Meijering op enig moment het beeld opgeroepen, dat de officieren van justitie met hun kaplaarzen door het riool waadden op zoek naar de zwaan. Echter, heeft deze zwaan het riool zelf kunnen verlaten en heeft deze zelf de weg kunnen vinden naar de politie, zonder dat men naar hem op zoek was. Het hebben van een eigen belang, om er beter van te worden, speelt juist in het geval van client geen rol.

Het argument, dat de kroongetuige een eigen belang heeft bij het afleggen van onjuiste belastende verklaringen, zou wellicht bestaan, als client reeds verdachte zou zijn geweest en reeds vervolgd zou worden, of dat een vervolging aanstaande was. In dat geval zou een beoogd kroongetuigenschap hem in een voordeliger positie kunnen brengen. Nogmaals, daarvan was geen sprake, omdat zonder de verklaringen van client hij zelf nooit zou zijn vervolgd.

Namens de verdediging van de medeverdachten wordt gesteld, dat uit de documenten uit de laptop blijkt, dat client bereid is politiemensen en mensen van het OM op te offeren. Vervolgens wordt daaruit de conclusie getrokken dat cliënt ook bereid zou zijn om de medeverdachten op te offeren en dat dit daarom een aanwijzing is voor het feit dat client niet de waarheid spreekt.

Zoals hiervoor gezegd, heeft client zijn voormalige vrienden en compagnons opgeofferd door de belastende waarheid over hen op tafel te leggen. Client heeft zichzelf daarmee echter vanuit zijn toenmalig perspectief ook opgeofferd, omdat hij daardoor een strafeis van acht jaar gevangenisstraf over zichzelf heeft afgeroepen. Bovendien is hij daardoor zijn leven lang doelwit voor een belangrijk deel van de Nederlandse onderwereld.

*

Tot zover de dupliek van de raadsman van kroongetuige Peter La Serpe. Je kunt er nog lang en uitgebreid over schrijven, echter het meeste is natuurlijk reeds gezegd. Het is nu zoals voorzitter Mr. Lauwaars afgelopen maandag zei: "Er is eindelijk een einde is gekomen aan de materiële behandeling en de rechtbank zal het nu verder moeten doen zonder de adviezen van zowel het openbaar ministerie als de verdediging, want zo schrijft de wet dat nou eenmaal voor. Er breekt nu een tijd aan waarin de bal geheel bij de rechtbank ligt".

Tot slot van de dupliek droeg kroongetuige Peter La Serpe vanuit zijn gepanserde getuigenhokje zelf zijn laatste woord voor.

Lees hier: Laatste woord kroongetuige Peter La Serpe  

(of scroll naar beneden)
 
*
Wat ik later nog wel zal publiceren, zodra ik die teksten uitgewerkt heb, zijn de laatste woorden van zowel Dino Soerel en Ali Akgün. Tenslotte waren zij de enige twee andere verdachten die ook vrij uitgebreid gebruik maakten van hun recht op het laatste woord.

Bondtehond

2 opmerkingen :

  1. Peter plan B dat is dit ook, een woord geven om de rechters even te overtuigen dat je de waarheid spreekt, die mensen nog even als onbetrouwbaar noemen terwijl je zelf grote leugens verteld

    Daarnaast zijn er tal van tegenstrijdige verklaringen

    als iemand iets vroeg verklaarde je ik kom terug op mijn eerdere verklaringen, ik heb naar waarheid verklaart, je durfde het niet nog een x te verklaren omdat het een leugen was en die je niet goed kon onthouden en omdat je dan het verhaal verdraaid waaruit zou blijken dat je liegt!!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Bedankt voor de verslaggeving gedurende het hele proces!

    BeantwoordenVerwijderen

Aangepast zoeken